ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер…………..                дата 06 март 2012 год.                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти   състав,

в   закрито заседание на 06 март 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ……………………..

Прокурор: …………………….

                                           

 разгледа адм. дело 104 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран със Заповед № РД-09-2/12.01.2012г. на областен управител на област Бургас, с характер на жалба по смисъла на чл.150 от АПК, с която се оспорва решение № 22, прието по т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Средец, проведено на 22.12.2011г., отразено в Протокол № 3, в частта по т.2 от решението, с което се обявява новообразуван имот № 226 с площ от 10,620дка, находящ се в местността “Долапски баир”, землището на гр.Средец за частна общинска собственост.

            При изпращане на административната преписка Общинският съвет е депозирал и писмо вх. № 1413/21.02.2012г., към което е приложил и последващо взето от него Решение № 47/27.01.2012г., с което оспореното от областният управител Решение № 22 от 22.12.2011г. на Общинския съвет е отменено изцяло от органа на местното самоуправление, включително и в неговата оспорвана част по т.2 от решението.

            В тази връзка, от областният управител е постъпило писмо вх. № 1931/06.03.2012г., видно от което, също се посочва, че оспореното от него решение е впоследствие отменено, поради което счита, че е налице хипотезата на чл.159, т.3 от АПК, поради което се иска да бъде прекратено съдебното производство.

            С оглед изложените обстоятелства, налице е хипотезата на чл.159, т.3 от АПК, тъй като оспореният административен акт - решение № 22, прието по т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Средец, проведено на 22.12.2011г., отразено в Протокол № 3, в частта по т.2 от решението, с което се обявява новообразуван имот № 226 с площ от 10,620дка, находящ се в местността “Долапски баир”, землището на гр.Средец за частна общинска собственост, впоследствие е отменено с Решение № 47/27.01.2012г., поради което настоящото дело е вече лишено от предмет.

Следва сезиращата заповед да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.3 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане Заповед № РД-09-2/12.01.2012г. на областен управител на област Бургас, с характер на жалба по смисъла на чл.150 от АПК, с която се оспорва решение № 22, прието по т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Средец, проведено на 22.12.2011г., отразено в Протокол № 3, в частта по т.2 от решението, с което се обявява новообразуван имот № 226 с площ от 10,620дка, находящ се в местността “Долапски баир”, землището на гр.Средец за частна общинска собственост.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 104/2012г. на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: