Р Е Ш Е Н И Е

№ 357

гр. Бургас, 03.04.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                      ХIII  състав

на пети март две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                     ЧЛЕНОВЕ: 1/ П.С.

                                              2/ Ю.Р.

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

като разгледа докладваното от съдия Р. КНАХ дело номер 104 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С Решение № 456 от 21.11.2008 г., постановено по нахд № 221/2008 г. по описа на Несебърския районен съд, е потвърдено Наказателно постановление № 867/20.08.2008 г. на заместник министъра на културата, с което на „Проспирити груп” ЕООД със седалище и адрес на управление *** е наложена имуществена санкция в размер от 500 лв. за административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5, предл. 1, вр. чл. 18, ал. 1 и 2, т. 3, чл. 35 и чл. 58 от Закона за авторското право  и сродните му права (ЗАПСП).

Посоченото по-горе решение е обжалвано с касационна жалба от административнонаказаното лице. Изложени са съображения, че не са налице доказателства за извършване на вмененото на „Проспирити груп” ЕООД нарушение, че в наказателното постановление не са описани обстоятелствата, при което е извършено нарушението и не е посочена датата на извършване на нарушението.

В съдебно заседание страните не се явяват и не изпращат процесуален представител.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от процесуално легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че на 20.05.2008 г. при извършена проверка на коктейл бар „Гъливер”, със 120 места, категория една звезда, находящ се в к. к. „Слънчев бряг”, стопанисван от „Проспирити груп” ЕООД е установено публично изпълнение на следните произведения на запис: „Олуейз” в изпълнение на Гуен Стефани, „Лет ми блоу йор майнд” в изпълнение на Ийв, „Дъ некст епизод” в изпълнение на Д-р Дре и „Фиеста” в изпълнение на Кели фийт джей зет. До приключване на проверката не са представени договори с авторите на изпълняваните на запис произведения, нито с организациите за колективно управление на авторски права. Извършеното деяние е квалифицирано от административнонаказващия орган като административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП. Като нарушени са посочени разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2, т. 3, чл. 35 и чл. 58 от ЗАПСП.

В резултат от извършената служебна проверка районният съд е констатирал, че процесното наказателно постановление е постановено от компетентен административнонаказващ орган, в съответната форма и при спазване на материалния и процесуалния закон при издаването му. Настоящият състав счита така направените изводи за правилни и законосъобразни, а изложените в касационната жалба доводи за отмяна на решението на районния съд за неоснователни.

Изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица е закрепено в чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП. Съгласно посочената разпоредба авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП една от формите за използване по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП е публичното представяне или изпълнение на произведението. Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато този закон предвижда друго. Съгласно чл. 58 от ЗАПСП съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване и препредаване по кабел на музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторските права, която договаря, събира и изплаща дължимите възнаграждения. Когато съгласието се дава от организация за колективно управление, ползвателят е длъжен да й предоставя точен отчет за използваните произведения и техните автори.

Нарушението на цитираните разпоредби е въздигнато от законодателя в административно нарушение, чийто състав е установен в чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП. Съгласно чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП който в нарушение на разпоредбите на този закон организира публично изпълнение и представяне на произведения на живо и чрез запис се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от триста до три хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Съгласно събрания доказателствен материал по безспорен начин е установено, че на 20.05.2008 г. при извършена проверка на коктейл бар „Гъливер”, със 120 места, категория една звезда, находящ се в к. к. „Слънчев бряг”, стопанисван от „Проспирити груп” ЕООД е установено публично изпълнение на следните произведения на запис: „Олуейз” в изпълнение на Гуен Стефани, „Лет ми блоу йор майнд” в изпълнение на Ийв, „Дъ некст епизод” в изпълнение на Д-р Дре, „Фиеста” в изпълнение на Кели фийт джей зет. Договори с авторите на изпълняваните на запис произведения или с организациите за колективно управление на авторски права не са представени както в производството по издаване на наказателното постановление, така и в съдебното производство. Неоснователно е възражението от касационната жалба, че в наказателното постановление не се съдържа описание на административното нарушение. Видно от съдържанието на процесното наказателно постановление в него е описано подробно извършеното нарушение, в това число всички елементи, сочещи на квалификация на извършеното като административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП. Датата на извършване на проверката - 20.05.2008 г. съвпада с датата на извършване на нарушението, поради което се явява неоснователен и доводът за липса на посочена дата на извършване на нарушението в наказателното постановление.

По изложените съображения касационната инстанция не намира основания за отмяна на оспореното решение и същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII  състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 от 21.11.2008 г., постановено по нахд № 221/2008 г. по описа на Несебърския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

                     

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

                                                                              2/