Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 1358 / 06.07.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар С.А.и с участието на прокурор А.Ч.изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1049/18г., за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), гр.София, чрез представител по пълномощие Р.К., е оспорил решение № 357 от 22.03.2018г. постановено по АНД № 608 от 2018г. на Районен съд – Бургас с което е отменено наказателно постановление № 11-01-336/15.01.2018г. издадено от директора на АДФИ, гр.София. В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно. Посочва се, че кметът на общината е надлежен субект на нарушението, за което е ангажирана отговорността му. Касаторът иска решението на районния съд да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответникът по касационната жалба, чрез представител по пълномощие оспорва жалбата и пледира за оставяне в сила на оспорения съдебен акт.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна, а обжалваното решение, като неправилно, предлага да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Съгласно чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм.), в приложимата редакция съобразно датата на нарушението с предмет подробно описан в обжалваното наказателно постановление, когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал.2, към която разпоредбата препраща, е регламентирано, че възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Тези разпоредби категорично сочат на това, че кметът на общината е лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм.), защото представлява общината по силата на закона, а последната е юридическо лице – чл.14 от ЗМСМА.

Според изчерпателното изброяване в чл.7 от ЗОП (отм.) кметът не е сред лицата посочени като възложители на обществени поръчки. Той не е нито държавна институция т.1, нито публичноправна организация – т.3 или публично предприятие – т.5. В сега действащия ЗОП (Обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.) този пропуск е поправен и кметът на общината е едно от изрично посочените в чл.5 лица – чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП. Процесното деянието обаче, е извършено при действието на отменения закон.

Разпоредбата на чл.129, ал.1 от ЗОП (отм.), въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на ответника по касация изрично разграничава възможността за налагане на административно наказание на два вида субекти на нарушението, които се характеризират със специално качество – възложител по чл.7 и лице по чл.8, ал.2 или ал.3 от ЗОП (отм.). Тогава, когато законът изисква специално качество за субекта на нарушението, то това качество следва да бъде установено от наказващия орган наред с останалите обективни и субективни елементи на състава на нарушението и извършителят да бъде обвинен и наказан в това му специално качество.

По тази причина правилно съдът е приел, че в противоречие със закона на кмета П.Р. е ангажирана административно-наказателната отговорност за посоченото в наказателното постановление нарушение, в качеството му на възложител на обществени поръчки, какъвто той не е. Наказващият орган е следвало да ангажира отговорността на същото лице в качеството му на такова по чл.8, ал.3 от ЗОП (отм.), като изрично впише това обстоятелство.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 357/22.03.2018г. постановено по АНД № 608/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: