ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1049 по описа за 2016 година

На именното повикване в 17:10 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.Д., с представено по делото пълномощно.

            По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано съгласно Заповед № РД-09-25/17.05.2016 година на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва приетото на заседание на Общински съвет гр.Созопол, решение №266, отразено в Протокол №10/28.04.2016 година, ведно с преписката по издаване на заповедта.

Иска се отмяна на решението на Общински съвет град Созопол.

УКАЗВА на процесуалният представител на Областен управител на Област Бургас,  че е негова тежестта  по установи наведените в същия административен  акт доводи, станали основание за постановяване на сезиращия съда административен акт.

УКАЗВА на процесуалният представител на Общински съвет Созопол, че следва да докаже наличието на правните и фактически предпоставки за приемане на оспореното решение.

УКАЗВА  на всяка от двете страни, че следва да докаже позитивните твърдения, от които черпят  права.

Докладва постъпилата административна преписка от административния орган Областен управител,  с представени по опис писмени доказателства.

ДОКЛАДВА постъпилите от Общински съвет Созопол писмени доказателства, а именно препис- извлечение от протокол №15/12.11.2004 г., ведно с приложения  касаещи  решения  №260 на ОС Созопол, препис извлечение от протокол №29/21.02.2003 г,  ведно с приложения   и препис- извлечение от протокол № 15 / 30.03.2001 година.

Съдът докладва и  уведомително  писмо от Началник на Общинска  служба „Земеделие” гр.Созопол,  с което същия   желае, с оглед установяване  пълната преписка по Решение №3 от 17.01.2005 година съдебния  състав да посочи допълнителна информация,  а именно   данни за собственика. В тази връзка съдебния състав е разпоредил  да бъде изпратен   издадения по делото административен  акт заповед № РД-09-25/17.05.2016 година на Областен управител на област Бургас, с оглед индивидуализиране  на преписката по изисканото решение.

Ю.К.И.- Поддържам заповедта,  моля да се приеме административната  преписка. Да се приемат   доказателства. Няма да соча други  доказателства.Следва да изчакаме документи от Общинска служба „Земеделие” Созопол.

АДВ.Д.- Оспорвам заповедта на Областен управител.В тази връзка  моля да приемете заверена преписка от Общински  съвет, докладна записка, както и извадка от самия протокол по отношение  на това, че е бил налице необходимия  кворум,  в съответствие с изискванията на  разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, че е имало необходимия кворум  и  мнозинство за приемането на оспореното решение.

Ю.К.И.-Моля да ми дадете възможност да се запознаем  и да вземем становище не по-късно от следващото съдебно заседание.

АДВ.Д. - Във връзка с направеното  твърдение в заповедта,  че се изменят  вече стабилни административни актове моля, да примете за сведение документ, издаден от Началника на Общинска служба „Земеделие” Созопол,  в което се заявява, че към настоящия  момент  план за обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ няма,  не е изготвен. Липсва такъв план.Моля да бъде прието за сведение,  липсва план за обезщетение. Ние считаме, че имаме основание  да управляваме  имота, това не е акт на разпореждане.

По така представените становища,  относно доказателствата и доказателствените  искания, съдът счита, че преписката,  представена  от Областен  управител на Област Бургас следва да бъде приета в цялост. Приети следва да бъдат и представените от Общински съвет Созопол писмени доказателства,  касаещи решения по три броя протоколи, а що се отнася до представените  от адв.Д.  в днешното съдебно заседание с оглед обема на същите,  счита за основателно искането на ю.к.И. да  й бъде предоставена  възможност за запознаване и становище по тях, поради  което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените  доказателства по административната  преписка, представени от Областен управител на област Бургас.

ПРИЕМА представените от Общински съвет Созопол писмени доказателства,  а именно препис- извлечение от протокол №15/12.11.2004 г., ведно с приложения  касаещи  решения  №260 на ОС Созопол, препис извлечение от протокол №29/21.02.2003 г,  ведно с приложения   и препис- извлечение от протокол № 15 / 30.03.2001 година.

ПРЕДОСТАВЯ  възможност  на процесуалния представител  на Областен  управител на област Бургас не по-късно от следващото съдебно заседание  да вземе становище по представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства от процесуалния представител на  Общински  съвет гр.Созопол.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2016 година от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да бъде НАПОМНЕНО на Началника на Общинска служба „Земеделие” при Община Созопол за необходимостта да представят изисканите доказателства не по-късно от 14 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: