ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1049 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.Г.В. и Д.И.П., редовно уведомени, не се явяват. Представляват се от адв.С., който представя пълномощно за двамата.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба „Геодезия, картография и кадастър” гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М.Ц.М., редовно уведомена, не се явява.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от заинтересованата страна М.Ц.М., видно от което подадената жалба се оспорва като неоснователна, поради което е направено искане за отхвърлянето й.

 

Адв.С.: Не възразявам по хода на делото.

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да приложите административната преписка. Няма искания за други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и ПРИЛАГА допълнително представеното от жалбоподателя писмено доказателство представляващо нотариален акт №  66/17.11.2008г., както и представените от заинтересованата страна писмени доказателства, съпътстващи депозираното от тази страна становище.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените атакуваната заповед. Считаме, че неправилно със същата, наред с вписването като съсобственик на имота на заинтересованата страна М.Ц., което е съставено въз основа на влязло в сила съдебно решение, административният орган извършва на практика и подялба на имота, което е извън правомощията му и извън направеното искане.

Признаването на заинтересованата страна като съсобственик на имота не представлява в същото време и определяне на обособена част от същия, поради което евентуалната подялба на съсобствения между страните имот би бил предмет на друго производство, но не и решаването му по административен ред.

В този смисъл считам, че административният орган е излязъл извън правомощията си в тази част. Заповедта като незаконосъобразна следва да бъде отменена.

 

Съдът ОБЯВИ, че се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: