О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №

гр.Бургас ,28.06.2011г.

 

Административен съд – гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1049 по описа за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано по жалба на „ПРОМОНТ 2004” ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Б.М. Х. против Ревизионен акт (РА) № 201001930/02.02.2011г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас,  изцяло потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-128/26.04.2011г. на директор на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП – Бургас, В ЧАСТТА, с която на дружеството са определени данъчни задължения по вид и размер както следва: за данъчен период месец септември 2008 г. - данък добавена стойност (ДДС) в размер на 7 100 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец ноември 2008 г. - ДДС в размер на 15 044 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец декември 2008 г. -ДДС в размер на 27 320 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец юни 2009 г. - ДДС в размер на 18 466 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец юли 2009 г. - ДДС в размер на 19 750 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец август 2009 г. - ДДС в размер на 15 880 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец септември 2009 г. - ДДС в размер на 9 800 лв. и съответната лихва за забава; за данъчен период месец октомври 2009 г. - ДДС в размер на 60 240 лв. и съответната лихва за забава; корпоративен данък  за 2008г. -в размер на 24 732 лв. и лихва в размер на 5 019,15,  и за 2009г.-  в размер на 52 193.20 лв. и лихва в размер на 4 544,49 лв.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с  която се иска от съда, на основание чл.157 от ДОПК, да спре изпълнението на РА с № 201001930/02.02.2011г. до постановяване на окончателен съдебен акт. В молбата се излагат доводи за наличието на предпоставки по чл.157 от ДОПК за спиране на изпълнението на обжалвания ревизионен акт. Към молбата са представени заверени копия на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№20-18-70/24.01.2011г. и изх.№20-18-70/27.01.2011г.  на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, на 4 бр. платежни нареждания от 04.04.2011г. и 4 бр. платежни нареждания от 15.04.2011г. до SG Експрес банк за заплащане на задълженията по неоспорената част от процесния ревизионен акт.

           Съдът, след като взе предвид наведените в искането доводи и като съобрази представените писмени доказателства и закона, намира следното:

Общият принцип, визиран в чл. 153, ал. 1 и чл. 157, ал. 1 от ДОПК, е, че обжалването на ревизионния акт по административен ред и пред съда не спира неговото изпълнение. В разпоредбата на чл. 157, ал.2 от ДОПК е предвиден ред и условия за допускане спиране на изпълнението на обжалван по съдебен ред РА от административния съд. Спирането е допустимо по искане на жалбоподателя, към което следва да са приложени доказателства за направено обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на чл. 153, ал. 3 - 5 от ДОПК, според които данъчно-задълженото лице трябва да представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, като обезпечението, независимо от кой вид е, следва да е в размера по ал. 3, т. е. в размера на главницата и лихвите по обжалваната част от РА, включително и лихвите до датата на подаване на искането.

В случая, искането за спиране на изпълнението е допустимо на основание чл.157, ал.2 от ДОПК, тъй като е направено за частта на ревизионния акт, която е обжалвана пред съда.

Според представеното към искането постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. изх.№20-18-70/27.01.2011г. е наложена възбрана върху два недвижими имота, собственост на дружеството жалбоподател, подробно описани в постановлението, с цел обезпечение събирането на бъдещото публичното вземане преди съставяне на РА.  Данъчната оценка на единия имот е 140 000,00лв., а на другия  170 550,00  лв. Наред с това, с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№20-18-70/24.01.2011г., е наложен запор върху движими вещи- 6бр. превозни средства, подробно идентифицирани, които са собственост на дружеството – жалбоподател и общата балансова стойност на които е 30 580 лв. Общият размер на стойността на активите на дружеството, служещи като обезпечение, съгл.чл.195, ал.6, т.1 от ДОПК е 341 130, 00лв.

Към момента на подаване на молбата за спиране на производството задължението на дружеството, заедно с дължимата лихва е в размер общо на 296 347, 27 лв.

С оглед изложеното, съдът счита, че наложеното обезпечение покрива главницата и лихвите по оспорения ревизионен акт, включително и лихвите до датата на подаване на искането.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на ревизионен акт 201001930/02.02.2011г., издаден от издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас, поради което и на основание чл.157 ал.4 от ДОПК

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 201001930/02.02.2011г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас,  изцяло потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-128/26.04.2011г. на директор на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП - Бургас

 Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

СЪДИЯ: