Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас, №1721/ 23.10.2014г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети септември, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 1048 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Жалбоподателят П.Д.Д. ***, е оспорил мълчалив отказ на кмета на Община Царево да предостави поисканата от него обществена информация, като се произнесе по подадено от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация № 94-01-1262/04.04.2014г. Жалбоподателят счита, че отказът е незаконосъобразен и иска да бъде отменен, като съдът признае правото му на достъп до поисканата информация и осъди ответника да му я предостави в поисканата форма на достъп.

            В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника, редовно призован се явява представител по пълномощие адвокат Дунев, който оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, от фактическа страна намира следното:

Със заявление за достъп до обществена информация № 94-01-1262/04.04.2014г. жалбоподателят е поискал от кмета на Община Царево да му бъде предоставена информация относно наличието и вида на градоустройствения статут, респ. законосъобразността на постройката, находяща се в южната част на плажа на къмпинг „Оазис” по външни белези тип „дървена барака с паянтова конструкция”. Посочил е координатите на постройката и обстоятелството, че иска да получи информацията в писмена форма. Към заявлението е приложил две снимки, на които се вижда въпросния обект. Административният орган не е дал отговор.

В съдебно заседание представителя на ответника заяви, че със заявлението и приложените към него две снимки се изчерпва административната преписка. Същият заяви, че на заявлението липсват реквизити, защото не е посочен адрес за кореспонденция, съгласно чл.25, ал.1, т.4 от ЗДОИ. Позовава се на ал.2 от същия член, според която такова заявление, на което не е посочен адрес за кореспонденция, следва да бъде оставено без разглеждане. Отделно от това счита, че не е налице хипотезата на мълчалив отказ, защото дори да е изтекъл срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ друга разпоредба на същия закон – чл.30, ал.1 дава възможност на административния орган да удължи срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ, а процесната жалба е депозирана на 24.04.2014г., което е преди изтичане на 10-дневния срок предоставен на административния орган за отговор.

При така изложените факти, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, от правна страна, съдът намира следното:

По смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Понятието „обществена информация” следва да бъде тълкувано като данни, сведения или знания за някого или нещо, свързани с обществения (публичния) живот в страната. Тези сведения, данни и/или знания могат да се съдържат в документи или да са обективирани в други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

Предвид чл.5, ал.1, т.2 от ЗДОИ, всяко искане за достъп по ЗДОИ следва да съдържа описание на исканата обществена информация.

Съгласно чл.11 от ЗДОИ, служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. В контекста на посочената разпоредба, исканата от жалбоподателя, в настоящия случай, информация може да бъде определена като служебна обществена информация, достъпът до която съобразно чл.13, ал.1 от ЗДОИ е свободен, но може да бъде ограничен при наличие на определени от закона предпоставки.

По отношение на посочения вид информация, която се създава и съхранява в Община Царево, компетентен орган по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДОИ е кмета на общината. Същият се произнася по направените искания. В случаите, когато исканата обществена информация не съществува, то е налице хипотезата на чл.33 от ЗДОИ, съгласно който, когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява за това заявителя. Съответно, когато кмета на общината, като задължен субект по чл.3 от ЗДОИ не се произнесе в срок по подаденото пред него искане за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК, който отказ подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Съгласно чл.28 от ЗДОИ, заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което се уведомява писмено заявителя.

Съгласно чл.29, ал.1 от ЗДОИ, в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация, като срока по чл.28, ал.1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Нормата на чл.38 от ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а в чл.39 от закона се указва как да бъде съобщено това решение на заявителя.

Предвид посочените разпоредби единствената призната възможност от закона за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми молителя за това свое решение. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като излаганите от органа мотиви, от една страна, довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган и от друга страна, се улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност.

В настоящия случаи в срока по чл.28 от ЗДОИ не е налице произнасяне на кмета на община Царево, нито на основание чл.29 от ЗДОИ на заявителя е указано да уточни предмета на исканата обществена информация. Този мълчалив отказ противоречи на изискванията на чл.28 от ЗДОИ и е в нарушение на изискването за съдържание на индивидуалния административен акт, постановяван от задължения субект, което е особено съществено процесуално нарушение и основание за отмяната му.

С оглед изложеното жалбата на П.Д.Д. против мълчалив отказ на кмета на община Царево за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление с рег. № 94-01-1262/04.04.2014 г., е основателна, поради което на основание чл.172 ал.2 от АПК мълчаливият отказ на кмета на община Царево за предоставяне на достъп до обществена информация, следва да бъде отменен, а съгласно нормата на чл.173, ал.2 от АПК, преписката да бъде върната на административния орган за произнасяне, съобразно мотивите на съдебното решение.

Неоснователно е възражението на процесуалният представител на ответника, че оспореният мълчалив отказ се мотивира с разпоредбата на чл.25, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 от ЗДОИ, която разпоредба регламентира правомощието на административния орган да остави без разглеждане отправено до него искане за достъп до обществена информация, ако в него не е посочен адрес за кореспонденция със заявителя. При справка с предоставеното от ответника заявление № 94-01-1262/04.04.2014г. се установява, че заявителят, настоящ жалбоподател е посочил точен адрес, който е негов постоянен такъв - гр.***. Същият адрес жалбоподателят е посочил и на съда в настоящото съдебно производство, където беше успешно призован. Ето защо, след като е посочен изрично адреса на заявителят и няма искане информацията да се изпраща на адрес различен от този, със заявителят следва да се контактува и информацията да се изпрати на посоченият от него в заявлението адрес, като разпоредбата на чл.25, ал.2, във връзка с ал.1, т.4 от ЗДОИ не намира приложение. Отделно от това следва да се има предвид, че процесуалното значение на мълчаливият отказ е различно от това заявлението да бъде оставено без разглеждане. В първият случай се касае за отказ по съществото на искането, а във вторият за неразглеждането му въобще поради нередовност. За това мълчанието на органа да се произнесе по искането никога не означава, че е оставил това искане без разглеждане, защото не съществува такава законова фикция, за разлика от случая с мълчаливият отказ.

На следващо място не е налице и хипотезата на чл.30, ал.1 от ЗДОИ, както твърди процесуалния представител на ответникът, доколкото съгласно посочената норма срокът по чл.28, ал.1 от ЗДОИ може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, което в случая не е установено от административния орган по отношение на обема на поисканата информация. Също така не се представят и доказателства за наличието на отправено до жалбоподателят - заявител уведомление за удължаване на срока, каквото е задължително с оглед нормата на чл.30, ал.2 от ЗДОИ, съгласно която в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация, като следва да се посочат причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ, Административен съд гр.Бургас, VI-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на Община Царево за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена информация рег. № 94-01-1262/04.04.2014 г. подадено от П.Д.Д. ***.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по заявление за достъп до обществена информация рег. № 94-01-1262/04.04.2014 г. подадено от П.Д.Д. ***.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: