ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1047 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Д.Н., редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ –  старши полицай при Второ районно управление на ОД на МВР Бургас – И.С.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№ 7500/22.07.2016г. от сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР - Бургас, справка за нарушителя/водач С.Д.Н., както и копия на ЗППАМ №15-0769-00460 от 21.04.2015г. и ЗППАМ №16-0769-000623/25.04.2016г., двете на сектор „Пътна полиция” Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства. Посоченото в последното изречение в придружителното писмо на началник сектор „Пътна полиция” инспектор Любомир Паскалев, че съгласно закона за ЗППАМ се изпълнява независимо, че не е връчена е несериозно. Считам, че това не е редно. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Няма да соча други доказателства. Придържам се към становището на адвокат К..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№ 7500/22.07.2016г. от сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Бургас - справка за нарушителя/водач С.Д.Н., както и копия на ЗППАМ №15-0769-00460 от 21.04.2015г. и ЗППАМ №16-0769-000623/25.04.2016г. на сектор „Пътна полиция” Бургас, като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна на следни правни и фактически основания:

На първо място видно от представеното с последното писмо от 21.07.2016г. на сектор „Пътна полиция”, че заповеди за отнемане на свидетелство за управление на МПС не са били връчени на моята доверителка, а законодателят в разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда отнемане на свидетелското за правоуправление на МПС когато са налице съответните предпоставки посочени в шест подточки. Съгласно АПК и съгласно разпоредбата на чл.120, ал.2 от Конституцията, която има пряко и непосредствено действие, всеки административен акт подлежи на обжалване от лицето, което е засегнато. Това означава, че заповедите следва да бъдат доведени до знанието на лицето, което може да обжалва и което може да поиска от трета институция, каквато е съда да се произнесе по това неправомерно действие и затова не съм съгласен, че независимо, че заповедите не са връчени, подлежат на изпълнение. 

На второ място позволявам си да твърдя, че по никакъв начин от материалите по делото, които все пак беше в тежест на административния орган да установи, няма данни доверителката ми да е извършила престъпление, защото за да има престъпление в смисъл да управлява МПС след отнемане на свидетелството за управление на МПС, това означава съгласно чл.171 от ЗДвП свидетелството за управление на МПС да е отнето свидетелството и да управлява МПС без такова. Вземането на това свидетелство от един полицай и даването му в службата не води до съставомерни последици, респ. не може да настъпи предвиденото в закона за гражданите съобразяване на  поведението, защото трябва свидетелството да е отнето по определения от закона ред и той следва да се е възползвал или пък  да е отказал да се възползва от правото си да оспорва този административен акт. Само обстоятелството, че някой по една справка, било в система на ел. носител или хартиен носител е преценил, че водач неправомерно управлява МПС, не може да  породи тези правни последици, за да изтърпи едно лице най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”. По тези съображения, моля да уважите жалбата и отмените оспорената пред Вас заповед. Ако уважите твърденията ни, моля разноските да бъдат в тежест на административния орган.

Моля съобщенията до жалбоподателката по делото да бъдат изпращани до мен на адреса посочен в жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:36часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: