ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1047 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С. Д.Н., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – старши полицай при Второ районно управление на ОД на МВР Бургас – И.С.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

 

Със заявление вх.№6961/16.07.2016г. е постъпило от ответника, удостоверение рег.№291000-15399/06.07.2016г. от ОД на МВР Бургас, удостоверяващо компетентността на органа издал оспорвания административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм докладваното удостоверение. Да се приеме представеното удостоверение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното със заявление вх.№6961/16.07.2016г. от ответника, удостоверение рег.№291000-15399/06.07.2016г. от ОД на МВР Бургас , като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства, но искам да заявя, че административната преписка не е пълна, тъй като липсва заповед за ПАМ за отнемане на свидетелството за управление на МПС на моята доверителката. От административнонаказващия орган – началника на сектор „КАТ”Бургас са представени 18 броя постановления, голяма част от които не са връчени, но доколкото „Заповедта за задържане” е издадена за това, че управлява МПС след като е била наказана доверителката ми по административен ред за такова деяние, намирам, че неотменима част от доказването в административния процес е на лицето да му е отнето свидетелството за управление на МПС. Защо административният орган е преценил, че не е необходимо да го представя, аз не знам. От моята доверителката знам, че свидетелството й за управление на МПС е отнето, но без да й бъде издаден какъвто и да е акт за това.

 

Съдът като съобрази заявеното от адвокат К. в днешното съдебно заседание, намира че представената административна преписка не е в цялост, тъй като административният орган не е представил акт въз основа на който е било иззето свидетелството за управление на МПС издадено на С.Д.Н., както и към кой момент е извършено това.

В този смисъл съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за обстоятелства от значение за делото, а именно че органите на МВР са отнели от С.Д.Н. свидетелство за управление на МПС по надлежния ред.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в едноседмичен срок от съобщението да ангажира доказателства в изпълнение на дадените указания в днешното съдебно заседание.

 

УКАЗВА на ответника, че в случай, че липсва издаден акт за изземване на свидетелството за управление на МПС,  то същото следва да бъде изрично отразено в съобщението до съда.

 

УВЕДОМЯВА ответника, че ПРИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ В СРОК на изисканата в цялост преписка, съдът ще му наложи глоба от 200 лева и делото ще бъде решено с оглед наличните към момента доказателства.

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се предостави възможност на ответника да представи доказателствата.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна и не следва да приключва съдебното дирене в днешното съдебно заседание, поради което за събиране на доказателства

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 28.09.2016година от 14.30 часа за която дата и час жалбоподателя уведомен от днес чрез адвокат К..

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение до ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: