ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1047 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Д.Н., редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – старши полицай при Второ районно управление на ОД на МВР Бургас – И.С.Б., редовно призован, се явява лично.

 

АДВОКАТ  К.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Д.Н. против заповед за задържане на лице №434зз-260/04.05.2016г. издадена от И.С.Б. на длъжност „старши полицай” при Второ районно управление на ОД на МВР Бургас, с която Н. е задържана за срок от 24 часа на основание чл.72,ал.1, т.1 от ЗМВР.

 

С определение №927/30.05.2016година, съдът е указал доказателствената тежест на страните.

 

С молба вх.№6110/13.06.2016г. от ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция” са постъпили 18 броя служебно заверени копия на наказателни постановления, издадени за извършени административни нарушения от жалбоподателката С.Д.Н..

  

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение №927/30.06.2016г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства, както и допълнително представените наказателни постановления. Държим ответника да отговори на поставените два въпроса в жалбата по реда на чл.144 от АПК, във вр. с чл.176 ал.1 от ГПК, като добавям и още един въпрос : Как административният орган е установил, че доверителката ми е неправоспособна към момента на издаване на заповедта.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата като неоснователна. Запознат с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства, включително и представените 18 броя наказателни постановления.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя доказателства, че съм заемал длъжността към момента на издаване на обжалваната заповед.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка документи, както и с писмо вх. № 6110/13.06.2016година 18 броя наказателни постановления, като доказателства по делото.

 

УКАЗВА на осн. чл. 171, ал. 4 от АПК на ответника по оспорването, че не сочи доказателства за компетентността на издалия заповедта орган И.С.Б. към момента на издаването й.

 

ДОПУСКА въпросите по реда на чл.176 от ГПК заявени в жалбата и в днешното съдебно заседание от адвокат К..

 

ОТВЕТНИКЪТ: По отговор на първи въпрос, заявявам че към деня и часа на издаване на заповедта извърших справка с оперативно дежурния на участъка в РУ Айтос, от където ми беше съобщено, че лицето е неправоспособно и че в рамките на година за такова нарушение е наказана по административен ред.

Не съм се интересувал с кой колега точно съм разговарял при постъпилата по телефона информация, но нямам основание да се съмнявам в достоверността й.

На отговор на втори въпрос заявявам, че задържах лицето, тъй като след тази справка, която направих по телефона установих, че тя е извършила престъпление.

 

АДВОКАТ К.: Свидетелят отговори и на третия ми въпрос. Нямам други въпроси, но с оглед в констатираното от съда считам, че следва да се даде възможност на ответника да представи доказателства за своята компетентност.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 13.07.2016 година от 14.00часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДАВА възможност на ответника най-късно в срок до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа издал заповедта.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:09часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: