ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 27.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1047 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.Й, с представено от днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано, след като с Решение № 6192/10.05.2014г. по административно дело № 12449/2013г., ВАС, І отделение, е било отменено решението от 04.06.2013 г. по административно дело № 1615/2011г. на Административен съд –Бургас и делото е върнато за ново разглеждане. С последното съдът се е произнесъл по жалба на Л.Д.Д. срещу Ревизионен акт № 02001001775/02.03.2011 г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № РД-10-185/16.06.2011г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля, съдът да има предвид, че в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и в ревизионния акт са изложени мотиви за извършване на ревизията по чл. 122 от ДОПК, а именно налице са нови обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2, налице са открити приходи т. 4, лицето не е водило редовна счетоводна отчетност. Тези обстоятелства са установени от анализ на характера на извършваната от лицето дейност. На лицето Л.Д. е учредено право на строеж, след което е получила множество апартаменти, които е продала. Органът по приходите счита, че е извършвала търговска дейност. Тя е следвало да води счетоводство, а също така и да отчете приходи от строителната услуга, които тя ще получи. Това е мотива на органа по приходите. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в срок. В случая производството е за втори път. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата и да се приемат материалите от настоящото производство.

С оглед изявленията на страните и предвид липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените писмени доказателства по административно дело № 1615/2011 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Следва да се има предвид, че същите задължения по ЗДДС са потвърдени с Решение № 16388/19.12.2012 г. по административно дело 4427/2012 г. на Върховен административен съд за периода. При определяне на доходите на лицето за 2005 г., органът се е съобразил с изготвената експертиза от самия строител „Билд Груп” ООД,  за което също има решение на Върховен административен съд № 6080/26.05.2008 г. по административно дело № 3437/2008 г. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата срещу процесния ревизионен акт, приключил с решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” намирам за неоснователна. Считам, че констатацията на ревизиращия орган е правилна и законосъобразна, налице са били предпоставките на чл. 122 от ДОПК за извършване на ревизия на базата, на която е извършена и конкретната ревизия. Считам, че правилно органът по приходите се е позовал на закона, че лицето е следвало да води счетоводство за дейността, която е осъществявало, а именно продажба на апартаменти. С оглед изложените съображения, моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: