Р Е Ш Е Н И Е

 

            Номер             Година 02.07.2012          Град Бургас

 

         В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІІІ състав, на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар Димитров

 

Секретар С.Х.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Димитров, административен характер дело номер 1047 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 257, ал.1 АПК, вр. чл.35, ал.2, т.5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            Образувано е по искане на Български Ветеринарен Съюз, гр.***, БУЛСТАТ ***, представляван от д-р Й.Б., против бездействие на административен орган – Директора на областна дирекция по безопасност на храните***, изразяващо се в незаличаване на ветеринарни лекари, упражняващи медицинска практика във ветеринарно лечебно заведение от регистъра на ОББХ, след заличаването им от регистъра на БВС, а именно д-р В.Б.Д., д-р С.Н.А., Д-р Н.М.ч., д-р И. И. д., Д-р В.Б.С., д-р Г.А.Ч., д-р Г. В. Ч., д-р Д. Б., д-р Е.Радков К., д-р З. Т., и д-р Д. К., което задължение на административния орган произтича пряко от разпоредбата на чл.35, ал.2, т.5 от Закона за ветиринарномедицинската дейност..

В жалбата се твърди, че законът не прави разлика между причините за заличаване от регистъра на БВС, като се обяснява, че с писмо изх.№ 4 от 05.04.2011г. БВС е уведомил Директора на ОДБХ Бургас, че ветиринарните лекари, посочени в писмото са заличени от списъка на БВС, поради обстоятелството, че не са членове и следва да бъдат изключени и от регистъра, воден при ОДБХ. Обяснява се, че и към момента на депозиране на искането пред Адм. Съд Бургас заличаването не е извършено. Излагат се доводи, че заличаването не е свързано с провеждането на предвидено в закона нарочно производство, като задължението за действие в този случай произтича директно от законовата норма на чл.35, ал.2, т.5 ЗВМД. В о.с.з. искането се поддържа от сдружението, чрез процесуален представител адвокат, който представя и нови доказателства.

Ответникът в настоящото производство, представляван от процесуален представител-адвокат оспорва искането, като неоснователно.

В хода на производството, като заинтересовани страни са били конституирани всички 12 лица, посочени от заявителя, като в първото по делото заседание, с оглед настъпили изменения в обстоятелствата, искането за осъждане на органа да заличи посочените лица от регистъра, поддържан в ръководената от него администрация е оттеглено в частта по отношение на М. Х., Д. Б., Е. К., З. Т., Д. К., В.С. и Г. В. Ч.., производството в тази му част е прекратено.

Представени като доказателства по делото са цитираното по-горе уведомление до директора на ОДБХ за посочените в първоначалното искане 12 лица, които не са членове на БВС, чиито практики следва да бъдат затворени. Представено е удостоверение от Председателя на БВС за прекратено членство на същите 12 ветеринарни доктори. Депозирано по делото е удостоверение от Директора на ОД “БХ”, според което от посочените в искането на БВС 12 лица в регистъра при същата администрация не фигурират д-р М.Х., Д.Б., Е.К., З.Т. и Д.К..

Представен в първото по делото заседание е и списък на редовните членове на областна колегия Бургас, при Български Ветеринарен Съюз, видно от който в същия фигурират д-р В.Б.С. и Г. В. Ч..

Представени от заинтересованата страна Г.А.Ч. са 18 броя вносни бележки за членски внос, заплащан в полза на БВС за него в лично качество и като представител на С. К. за периода от м.06.2011г. до м.02.2012г. вкл. дупозиран в писмен вид е препис от електронен документ, изходящ от регистъра на Български Ветеринарен Съюз, видно от който същата заинтересована страна – Ч. е отразен като напуснал съюза на 15.03.2011г.

Представена по делото е и кореспонденция между БВС и ОДБХ от 2010 и 2011г., както и становище от заинтересованата страна С.А., в което изразява мнение, че същата не упражнява ветеринарно-медицинска практика, поради което за нея не е налице една от предпоставките за заличаването й от списъка на ОДБХ, представя длъжностна характеристика.      

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени  и гласни доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл. 257, ал. 1 от АПК бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове.

С предявеното от Български Ветеринарен Съюз искане пред Административен съд Бургас се иска осъждане на Директора на Областна Дирекция по Безопасност на храните да заличи от списъка /регистър/ поддържан от ОДБХ на практикуващите ветеринарни лекари в областта лица, които разпоредбата на чл.35, ал.2 ЗВМД разпорежда да бъдат заличени.

Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ЗВМД/ Ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, на територията на един ветеринарен участък, ако са вписани в регистъра по чл. 32 и членуват в Българския ветеринарен съюз (БВС). Според постановеното в чл.32, ал.1 ЗВМД В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 30, ал. 1 директорът на ОДБХ вписва ветеринарното лечебно заведение и ветеринарните лекари, работещи в него, в регистър и издава удостоверение за регистрация по образец.

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.2 ЗВМД Ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, се заличава от регистъра при:1. смърт; 2. поставяне под запрещение; 3. лишаване от право да упражнява ветеринарномедицинска професия; 4. трайна невъзможност да осъществява професията си по предписание на здравните органи; 5. заличаване от регистъра на БВС; 6. прекратяване на договора за работа в лечебно заведение.

За да се уважи такъв иск следва да е констатирано неправомерно поведение на административния орган, което да се изразява в неизпълнение от негова страна на задължение да извърши определени фактически действия.

В конкретния случай, разпоредбата на чл.35, ал.2 ЗВМД вменява в задължение, за поддържащия регистъра орган /директора на ОДБХ съгласно чл.32, ал.1 ЗВМД/ да заличава вписани в същия регистър лекари при настъпване на определени събития, сред които и “заличаване / на практикуващи лекари/ от регистъра на БВС”. Заличаването настъпва ex lege при настъпване на съответното събитие, без да е необходимо провеждане на определено производство, в което да се изследват тези обстоятелства. В тази връзка, изпращането на уведомление от БВС до Директора на ОДБХ има единствено удостоверително-уведомителен характер, а не изпълнява функции на акт иницииращ откриване на спорно административно производство. Всички спорове относно наличието или отсъствието на причините и предпоставките за заличаване на дадено лице от регистъра на БВС следва да се решават по общия исков ред, като при промяна на обстоятелствата по заличаването, същите подлежат естествено на корекция. Смисълът на така вмененото по силата на закона задължение за заличаване на вписани ветиринарни лекари в регистъра на ОДБХ е поддържането на актуална база данни за практикуващите законосъобразно ветиринарни заведения – клиники, амбулатории и лаборатории в съответната административна област, защото регистърът е не за дипломирани , а за законосъобразно практикуващи ветеринарни лекари.

В този смисъл безспорно е налице правен интерес от лицето, БВС, чиито действия обуславят заличаването на медици от регистъра на ОДБХ, да контролира и изисква това заличаване.

В тази връзка нито една от петте заинтересувани страни в настоящото производство, нито самият ответник обориха представените по делото писмени доказателства, изхождащи от БВС, че към момента на провеждане на съдебното дирене, до приключване събирането на доказателства от съдебния състав е настъпила промяна и някой от тях е отново вписан в регистъра на БВС.

При констатиране на това обстоятелство, искането на молителя се явява основателно и следва да бъде уважено изцяло.

Изложените аргументи от заинтересованата страна Г.А.Ч. сочат на наличие на спор за членствено отношение, което не е предмет на настоящото съдебно производство, същото обстоятелство касае и отношенията между С.А. и БВС. Изложеният от последната аргумент, че същата не е ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение по смисъла на чл.26 от ЗВМД е ирелевантно в случая. Поддържаният от директора на ОДБХ регистър по чл.32 от ЗВМД е такъв на практикуващите ветеринарни медици, като в случай на неупражняване на ветеринарна практика и установено наличие на една или повече от посочените в разпоредбата на чл.35, ал.2 от ЗВМД предпоставки, на още по-силно основание такова лице следва да бъде изключено от посочения регистър.

На основание горните мотиви директорът на Областна дирекция по безопасност на храните следва да бъде осъден да заличи от регистъра по чл.32, ал.1 ЗВМД лицата: д-р В.Б.Д., д-р С.Н.А., Д-р Н.М.Ч., д-р Иванка Иванова Д., д-р Г.А.Ч..

Разноски не са претендирани, поради което такива не следва да се присъждат.

Така мотивиран и на основание чл.257, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Директора на Областна Дирекция по Безопасност на Храните Бургас, при Българска Агенция по безопасност на храните да заличи от регистъра по чл.32, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, поради заличаване от регистъра на Български Ветеринарен Съюз лицата: д-р В.Б.Д., д-р С.Н.А., Д-р Н.М.Ч., д-р И.И. Д., д-р Г.А.Ч..

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                           СЪДИЯ: