О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 14.06.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на четиринадесети юни 2011 година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1047 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалби на Я.С.Б. ***, и В.М.Т. ***, против заповед № 144/26.01.2009г., издадена от зам.кмета на община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл. № 6 в масив 66, местност „Кабата”, землище гр.Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ І-6, отреден за складово – производствени дейности, при което предвиденото в новообразувания УПИ свободно стоящо застрояване с височина до 10 метра е показано с ограничителни линии и показатели за зона Пп в матрица и таблица – съгласно зелените, сини, червени и черни линии и надписи и условни цветове върху приложения към тази заповед проект.

С разпореждане № 971 от 18.05.2011г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбите са оставена без движение поради това, че не отговарят на изискванията на чл.151, т.3 от АПК - към жалбата да е приложен документ за платена държавна такса за образуваното производство. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на нередовностите в дадения 7-дневен срок, жалбите ще бъдат оставени без разглеждане и образуваното производство прекратено.

Жалбоподателката Я.С.Б. е изпълнила в срок указанията на съда, с което е отстранила нередовностите на подадената от нея жалба.

Жалбоподателят В.М.Т. е получил съобщението на 26.05.2011г., видно от приложеното по делото съобщение за страната, но не е изпълнил указанията на съда в дадения 7-дневен срок, който е изтекъл на 2.06.2011г. /присъствен ден/.

При тези обстоятелства, съдът приема, че жалбоподателят В.М.Т. не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираните нередовности на жалбата в законоустановения по чл.158, ал.1 от АПК и съдебноопределен 7-дневен срок от получаване на съобщението. Разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК изрично сочи, че неотстраняване на нередовностите на жалбата в 7-дневния срок от съобщението, съставлява основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно административно производство. С факта на неизпълнение на указанията на съда в определения срок, нередовностите на подадената от В.М.Т. жалба не са отстранени.

Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, обуславящ приложимостта на установената неблагоприятна последица, свързана с отказ на съда да се произнесе по нередовно подадена жалба, с оглед на което жалбата на В.М.Т. следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство в частта, относно направеното от него оспорване, да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О     П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Т. ***, против заповед № 144/26.01.2009г., издадена от зам.кмета на община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл. № 6 в масив 66, местност „Кабата”, землище гр.Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ І-6, отреден за складово – производствени дейности, при което предвиденото в новообразувания УПИ свободно стоящо застрояване с височина до 10 метра е показано с ограничителни линии и показатели за зона Пп в матрица и таблица – съгласно зелените, сини, червени и черни линии и надписи и условни цветове върху приложения към тази заповед проект. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1047/2011г. по описа на Административен съд – град Бургас по отношение на жалбоподателя В.М.Т. ***.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: