Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1333                     04 юли 2018 година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно  дело  номер  1046  по описа за  2018 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „ТВ Сървисис Бургас“ЕООД с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, ул. „*******, представлявано от Х.К.Б.против заповед №ОП-111-0269680 от 10.04.2018 година на директора  на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- офис на кабелен оператор Digi Com, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 14/четиринадесет/ дни.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че заповедта е необоснована и издадена при съществени нарушения на процесуалните правила. Излага подробни съображения. Не ангажира доказателства. Иска да се отмени.

Ответникът по жалбата - директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Представил е административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Не ангажира други доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от  лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът намира жалбата за основателна по следните съображения:

От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 04.04.2018 година, при извършена проверка на търговски обект - офис на кабелен оператор Digi Com, стопанисван от жалбоподателя, след заплащане на такса за телевизия, в брой, на стойност 16.00 лева, не бил издаден фискален бон от наличното в обекта и работещо фискално устройство модел „TREMOL ZM- KL“ с ИН на ФУ ZK 079593 и ИН на ФП 50128506. За платената сума била издадена квитанция. Прието било, че дружеството не е спазило реда и начина за издаване на съответен документ при продажба/доставка, което е нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ,бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./. За констатациите от проверката е съставен протокол №0269680 от 04.04.2018 година/л.13-15 от делото/.

Извършеното нарушение е мотивирало директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас да издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ОП-111-0269680 от 10.04.2018 г.,  на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ ЗДДС, която препраща към фактите, обективирани в цитирания вече протокол за извършена проверка и с която е наредено „запечатване на търговски обект“- офис на кабелен оператор Digi Com и е забранен достъпа до него за срок от 14/четиринадесет/ дни.

На 10.04.2018 г., за извършеното нарушение на „ТВ Сървисис Бургас“ЕООД е съставен АУАН №F380030/л.22 от делото/.

Няма данни въз основа на него да е издадено наказателно постановление.

Заповедта, с която на жалбоподателя е приложена принудителната административна мярка, е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ОП-111-0269680 от 10.04.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас по реда на  чл.186-188 ЗДДС, е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС в рамките на делегираните със заповед №ЗЦУ-1657 от 29.12.2016 година на изп. директор на НАП правомощия/л.25 от делото/ и е в предвидената от закона писмена форма.

На второ място обаче, при издаването на заповедта са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, материалния закон и неговата цел и съображенията за това са следните:

Жалбоподателят не оспорва, че не е издал фискален бон за заплащането на таксата за телевизия в размер на 16.00 лева, т.е. че е извършил вмененото му нарушение. Следователно е налице хипотезата на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г., която обосновава запечатване на търговския обект и забрана достъпа до него.

Спорът се свежда до това дали оспорената заповед е мотивирана и  дали след като няма издадено наказателно постановление, органът по приходите е следвало да издаде заповед като процесната.

Според правилото на чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба/фискален бон, касова бележка от кочан/, издаден по установения ред за доставка/продажба. Принципно неиздаването на фискален бон е основание за издаване на заповед като процесната, а както бе посочено вече, това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя.

В нормата на чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ ЗДДС обаче се съдържа срок, който е „до 30 дни“. При определяне срока на ПАМ административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност, но същият следва да обоснове спазването на границите на тази самостоятелност, като изложи съответните мотиви. След като законодателят е предвидил срок „до 30 дни“, то административният орган е следвало да обоснове защо е определил срок именно от 14 дни за това нарушение, при което не е бил издаден фискален бон за покупка от 16.00 лева. Като не е сторил това, същият не е обосновал упражняването на предоставеното му правомощие с целта на закона и е пречка за съдебен контрол относно спазване принципа за съразмерност/чл.6АПК/. Изискването за мотивиране на административните актове обезпечава съдебния контрол за законосъобразност и правото на защита на страните. При издаване на административен акт в условията на оперативна самостоятелност, неизлагането на мотиви е основание за неговата отмяна. В конкретния случай е налице формално изпълнение на задължението за мотивиране на акта, без обвързване с конкретни факти, което е равнозначно на липсата на мотиви, независимо от техния обем. Дори и да се приеме, че в заповедта са изложени някакви обстоятелства, същите представляват само факти и статистически данни, които не съдържат ясни правила и точен и справедлив критерий за определяне срока на принудителната административна мярка.

Липсата на мотиви относно срока, за който се прилага принудителната административна мярка води до невъзможност да бъде направена проверка от съда дали е изпълнено изискването за съответствие на индивидуалния административен акт с целта на закона, което е изискване за неговата законосъобразност -чл.146, т.5 АПК.

Съгласно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Следователно издадения от органа по приходите индивидуален административен акт следва да отговаря на всички законови изисквания за неговото съдържание, а в случая не са изпълнени изискванията, касаещи съдържанието на административния акт, предвидени в  чл.59, ал.2, т.4 АПК и чл.186, ал.3 ЗДДС.

Основателно е твърдението на жалбоподателя, че в заповедта не е конкретизиран обекта, в който е извършена проверката, предвид обстоятелството, че стопанисва в гр.Бургас три обекта. В оспорения административен акт не е посочено местонахождението на обекта, което прави невъзможна неговата индивидуализация с оглед изпълнение на ПАМ.

Вярно е, че адресът на обекта е посочен в протокола от извършената проверка, въз основа на констатациите, на който е издадена процесната ПАМ. Но все пак мярката се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите, а последният не е индивидуализирал в достатъчна степен обекта, който следва да бъде запечатан и да се забрани достъпа до него/по арг. от чл.186, ал.3 ЗДДС/. Липсата на достатъчна индивидуализация на процесния обект в заповедта е самостоятелно основание за нейната отмяна.

Съдът намира неоснователно възражението на жалбоподателя, че след като не е издадено наказателно постановление, респ. не е приключило образуваното административно наказателно производство, административният орган не е трябвало да издава процесната заповед. В нормата на чл.186, ал.1 ЗДДС изрично се сочи, че ПАМ се прилага, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции. От анализа на цитираната разпоредба се налага извода, че ирелевантно за издаване на заповед като процесната е образуването във връзка с извършеното нарушение административно наказателно производство. Касае се за две различни производства, които се развиват независимо едно от друго и които се провеждат по различен процесуален ред - АПК и ЗАНН.

Независимо от последното, изложеното по-горе обосновава извод, че заповедта е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила,  материалния закон и в несъответствие с неговата цел, което налага нейната отмяна.

При този изход на спора в полза на администрацията не се следват разноски.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК,  Административен съд Бургас, осми състав,

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед №ОП-111-0269680 от 10.04.2018 година на директора  на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- офис на кабелен оператор Digi Com, стопанисван от „ТВ Сървисис Бургас“ЕООД с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, ул. „*******, представлявано от Х.К.Б.и е забранен достъпа до него за срок от 14/четиринадесет/ дни.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                               

СЪДИЯ :