ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.06.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                          две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1046 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя ТВ Сървисис Бургас“ ЕООД - редовно уведомен,  представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на ТВ Сървисис Бургас“ ЕООД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление - ******, представлявано от Х.К.Б., против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ОП-111-0269680/10.04.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект“ - офис на кабелен оператор DigiCom, стопанисван от ТВ Сървисис Бургас“ ЕООД,  и е забранен достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Ж.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. Ж.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите изцяло оспорваната заповед като законосъобразна. Представям съображения в писмено становище. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: