ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1046 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.П.Я., редовно уведомена, явява се лично и с адв.И., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“-СФИЯ, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А.М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира да са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Депозирали сме жалба, в която подробно сме изложили съображенията си. Поддържаме същата с исканите доказателства, посочени в нея. Запознати сме с административната преписка. Поискали сме от административния орган да изпрати оценката за работата на жалбоподателката, което не е изпълнено.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка изпратена с първоначалната молба с вх.№ 5467 от 30.05.2017г., която сме представили в пълнота, като видно от описа по т.37 и т.38 от същата, сме представили формуляр за оценка изпълнението на длъжността на Р.Я. за 2015 и 2016г. За 2017г. тя няма годишна оценка за изпълнение на длъжността, поради което няма как да бъде приложена такава.

        

         Адв.И.: Да, считаме, че доказателствените ни искания са удовлетворени изцяло, като видно от писмото на административния орган там конкретно са описани всички писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, включително и търсените от нас оценки за 2015г. и 2016г. на държавния служител.

Нямаме други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на л.14 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата.  Съображенията ни са изложени в обстоятелствената част на  същата. Исканията ни са депозирани също в нея, като моля да отмените заповедта, която е неправилна и незаконосъобразна и на материално и на процесуално основание, както и ни присъдите направените по делото разноски. Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки. Представям списък на разноските, които претендираме.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите заповедта на директора на Агенция Митници като правилна и законосъобразна, постановена в съответствие в с административнопроизводствените правила. Моля да ми предоставите подходящ срок, за да представя подробни съображения в писмена защита.

 

 

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно  списък, който представям с препис за ответната страна.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: