ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 14 юни 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 14 юни 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                             

разгледа адм. дело 1046 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена “Тампа трейд БГ” ЕООД, гр.Бургас против Решение № 11.1.2011 на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД, с което е решено да се предприемат действия по премахване на обект, стопанисван от жалбоподателя на територията на к.к. “Слънчев бряг”, представляващ заведение – кафетерия, разположено на главната алея, западно от хотел “Кубан”, като е задължен изпълнителния директор на дружеството да сезира всички компетентни административни органи.

         С оглед очертания от жалбоподателя предмет на спора, съдът намира, че не е налице административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, който да бъде предмет на контрол за законосъобразност, респ. не е налице спор, който да бъде разрешен по реда на административното правораздаване.

Видно от административната преписка, оспореното Решение № 11.1.2011 на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД не разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК не само защото няма правен ефект на административен акт, влияещ в правната сфера на дружеството-жалбоподател, схващано като създаване на права или задължения, но и защото подобно решение, взето в условията на оперативен порядък от управителния орган на едно търговско дружество, не е акт, издаден от административен орган по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК. Касае се за изявена воля на субект на търговското право, който нито принадлежи към системата на изпълнителната власт, нито е носител на административни правомощия.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспореното решение № 11.1.2011 на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД не представлява подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, издаден от административен орган, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Тампа трейд БГ” ЕООД, гр.*** против Решение № 11.1.2011 на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1046/2011 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: