ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер  1046 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно уведомени, се представлява от юрисконсулт М.

         За ОТВЕТНИКА - Община Несебър, редовно уведомени – адв.  Д.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.П. и Н.Т., редовно уведомени, се явяват лично. За двамата се явява адв. С.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Юникорн” ООД, редовно уведомени, явява се лично управителя Х. и с адв. М.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се даде ход на делото въпреки, че експертизата не е в срок.

АДВ. Д: Да се даде ход на делото. Не възразявам за изслушване на експертизата въпреки, че не е в срок.

АДВ. С: Да се даде ход на делото. Не възразявам за изслушване на експертизата, която не е в срок.

АДВ. М: Да се даде ход на делото. Не възразявам за срока на експертизата.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

 

 

М.П.А. – 40 г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, предупредена за отг. по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. М.: Този ПУП по устройствените показатели съответства напълно на нормативните изисквания.

За територията за м. „Акротирия” има влязъл в сила ТУП. Съгласно този ТУП цялата зона на м. „Акротирия” е за курортни и ваканционни дейности, и лагери. Като параметри процесния ПУП съответства на тези, които предполага ТУП от 1997 г.

В констативно-съобразителната част на експертизата е описано как е направен транспортния достъп до имота с предходен ПУП. Заповедта е цитирана - № 90/22.04.2002 г. и е одобрена улична мрежа, която осъществява връзка с пътя с. Равда-гр. Несебър и е образуван кв. 1. Тази одобрена улична мрежа е послужила за основа на улицата, която е проектирана с процесния ПУП. Тя е продължение на съществуващата, като за въпросната улична мрежа за процесния ПУП има решение и на Общински съвет Несебър за преминаване през имота, общинска собственост.

Тази улична мрежа, която е отразена в кадастъра не засяга сгради. Минава през общ терен, като в по-голямата част са в съществуващите асфалтирани алеи и са част от тази новопроектирана улица. За справка може да се види лист 29 и да се съпостави с извадката от плана за регулация на лист 41 от делото.

 

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ М.: В процесния устройствен план концесионната зона има корекция от арх. Т. и от имота е отнета площ за тази крайбрежна алея. Имотът е свлачищна зона. Не са отразени данни за релефа на терена. Аз съм ги проучила от преписката, която е налична в община Несебър, но за това дали зоната е свлачищна или не, е съгласувана с писма от Геозащита.

От устройствения план, който е приложен в кориците на делото, съм установила, че има крайбрежна алея. Описано е  колко квадратни метра се отнемат за тази алея.

За процесния ПУП в община Несебър е налична част „геодезия” за трасиране на новообразуваната улица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: Оспорвам заключението на експертизата. Моля да бъде назначена тройна съдебно-техническа експертиза със същите въпроси.

АДВ. С: Аз се противопоставям на искането за тройна експертиза.

АДВ. М: Заключението е логично и не противоречиво, професионално изготвено. Няма основание да се отлага делото повторно за същите въпроси. Няма на практика основание, освен ако има допълнителни въпроси към вещото лице, предмета на които да изисква тройна експертиза. Касае се за логично изготвено от вещото лице заключение.

АДВ. Д: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да бъде прието заключението. Противопоставям се на искането за допускане на тройна съдебно-техническа експертиза. На първо място: не бяха зададени въпроси, на които да не бъде даден отговор. Не бяха оспорени отговорите на вещото лице. Оспорването, което направи пълномощника на жалбоподателя беше без конкретизира и да посочи отговори, които да не са ясни. Моля да оставите без уважение направеното искане.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 420 лв., платими както следва: 250 лв. от внесения депозит и 170 лв., платими от заинтересованата страна „Юникорн” ООД в тридневен срок от днес.

 

По повод искането за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза направено от страна на жалбоподателя съдът счита, че извършената експертиза и разпита на вещото лице в съдебно заседание дават изчерпателен и документално обоснован, и логичен отговор на всички въпроси, които бяха поставени. Нямаше въпроси на които да не беше отговорено и които да бяха останали неизяснени нито такива, които да са логично противоречиви и да не са в унисон с писмените доказателства, представени по делото. Дори и в днешно съдебно заседание жалбоподателя не формулира въпроси на които да не получи отговор, както и не представи доказателства от друг характер да влизат дори и в малко противоречие със заключението и отговорите на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям геодезическо заснемане.

АДВ. М.: Моля да се съобрази, че това е частен документ, който няма официална заверка и не е извадка от кадастрална карта. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М: Нямам доказателствени искания повече.

АДВ. М.: Нямам доказателствени искания.

АДВ. Д.: Нямам доказателствени искания.

АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения от юрисконсулт М. чертеж на геодезическо заснемане.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ М: Моля да се уважи жалбата ни. Ще представя писмени бележки.

АДВ. Д.: Моля да оставите без уважение като неоснователна и недоказана жалбата срещу процесната заповед. Нито един от аргументите наведени в нея, не беше доказан в хода на съдебното дирене. Ще представя писмени бележки.

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на НСА „В. Левски” като изцяло неоснователна. Заповедта, която е пред Вас е законосъобразен административен акт. Спазени са всички изисквания. В този смисъл същата не страда от пороци. Ще представя писмени бележки.

АДВ. С.: Моля да прекратите производството по делото, тъй като жалбата е недопустима. Правя алтернативно искане да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: