ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1045 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:37 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРОЙ ИМПО“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/6994 от 22.03.2018г., на зам.изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.

В предходното открито съдебно заседание на 26.06.2018 г. съдът допусна до разпит двама свидетели при условията на довеждане за днешно съдебно заседание от жалбоподателя.

 

АДВ Д.: Водим за разпит един свидетел.

 

Свидетелят въведен в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличност на водения от жалбоподателя свидетел както следва:

М.Т.Г.– ** години, български гражданин, вдовица, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Работя от 2013 г. за „Строй импо“ ЕООД, като технически сътрудник. През 2013 г. „Строй импо“ ЕООД кандидатства по Програма агроекология и Програма за развитие на селските райони. През 2016 г. възникна проблемът, когато от 2013 г. си взема под наем 2311 декара пасища и мери, които той трябва да обслужва и почиства, като той спазва стриктно това. Всяка година се регистрира наново. През 2016 г., когато беше възможно през месец май, той отиде и влезе. Лично е подал документите. Точно този ден са започнали да чертаят. Илия Илиев влезе вътре в ОС „Земеделие“ - Средец и служителките се опитват да очертаят неговите декари, но му съобщават, че програмата не ги пуща и не могат да затворят. Казаха, че имат проблем в компютърната система. Това се случва два месеца, като през ден ние от тази дата 03.05. до края на месец юни през ден ходихме до ОС „Земеделие“, за да решим този проблем и когато излиза И. казва, че пак има проблем. Това породи съмнение вече в мен и питах: „Как е възможно, когато е кампания, да има проблем?“ Последният ден, на 55-я ден не си спомням точната дата, когато е крайният срок за приемане на документите, И. И. отива отново и отново същият проблем. Служителката му казва, че програмата приема 1070 декара, а не 2311 декара, каквито той плаща. Той възразява и те му казват, че трябва да разпише тези декари - 1070 или няма да се регистрира. Той под натиск се съгласява да подпише тези 1070 декара и два месеца след тази дата започна да получава писма от гр. София, от фонда, защо той не е регистрирал тези 2311 декара, които плаща и така се получава този омагьосан кръг.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: През годините от началото на 2013 г. към настоящия момент, има ли някаква промяна в тези декари да бъдат 1070?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: За тази година 2018 г. е платил върху 2311 декара. От 2013 г. до сега не е имало никаква промяна. Винаги са били 2311 декара, включително и тази 2018 година. Винаги в срок си плаща наема. Сега платихме на общината наема за 2019 година.

АДВ. Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Аз не съм земеделски производител. Аз като технически сътрудник следя за промените в нормативната база и начина на попълване на документите.

Наясно съм, че се подават заявленията за подпомагане в ОС „Земеделие“ в гр. Средец. Очертаванията на площите се извършва в ОС „Земеделие“. В стаята, когато г-н Илиев ходи при служителите, аз не присъствам. Той лично подава документите. Аз в момента Ви казвам каквото ми е казвал той. Не мога да кажа дали след датата на прием има период за корекция.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката.

 

АДВ. Д.: Отказвам се от разпита на втория свидетел. Представям във връзка с показанията на свидетелката Договор № 5/19.06.2018 г. за отдаване под наем на общински мери и пасища между „Строй импо“ ЕООД и Община Средец. 

Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приеме представеното доказателство.

Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си, постановено в открито съдебно заседание на 26.06.2018 г., с което е допуснал до разпит втори свидетел в условията на довеждане.

ПРИЕМА представения в днешно съдебно заседание договор.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: От името на управителя на представляваното от мен дружество, Ви моля да уважите подадената жалба и да отмените обжалвания Акт за установяване на публично държавно вземане по изложените съображения.

Представям списък на направените съдебно-деловодни разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата, като неоснователна и останала недоказана в настоящото производство.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение предвид липсата на фактическа и правна сложност на делото.

 

            Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: