ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1045 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:54 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРОЙ ИМПО“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/6994 от 22.03.2018г., на зам. изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.

Административният орган е представил административната преписка в цялост.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата от името на представляваното от мен дружество ведно с представените доказателства към нея. Моля да бъдат приети представените с нея доказателства.

Не водим поисканите с жалбата двама свидетели за днешно съдебно заседание, защото същите не са допуснати до разпит. Свидетелите ще водим за следващо съдебно заседание, като с техните показания ще доказваме множеството пречки, пред които е било изправено дружеството-жалбоподател при подаване на заявлението за подпомагане и приложение за плащане по АЕП за кампания 2016 г. и за обстоятелствата, които са описани в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, оспорваме жалбата, като неоснователна.

Моля да бъде присъединена към материалите по делото административната преписка, която сме представили в цялост. Възразявам срещу допускането и разпита на двама свидетели, тъй като считам, че обжалваният Акт за установяване на публично държавно вземане е издаден въз основа на влязъл в сила Акт за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 поради неспазване на изискванията на чл. 24 и чл. 7 от Наредба № 11/06.04.2009 г. Относно установяване на факта за подаване на заявленията за подпомагане и очертаването, и относно това, което биха заявили в съдебно заседание двамата свидетели, искам да заявя, че подаването на заявленията за подпомагане и очертаването се извършва в Общинска служба „Земеделие“, а обжалваният акт е издаден от ДФ „Земеделие“. Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/6994 от 22.03.2018 г., на зам. изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ е издаден въз основа на издаден Акт за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214.

АДВ. Д.: Г-н председател, аз поддържам искането за разпит на свидетелите, тъй като показанията на същите ще бъдат относими към предмета на спора и съдът ще ги цени. Моля, с оглед установяване на всички факти и обстоятелства да ги допуснете до разпит. 

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу акта, намира, че следва да допусне искането за свидетелските показания, а тяхната доказателствена стойност ще бъде преценена с окончателния съдебен акт.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели в условията на довеждане от жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2018 г. от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:02 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: