ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и трети март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 1045 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Захарен комбинат” АД гр.Пловдив, редовно уведомен, се представлява от адв. и юрисконсулт Б., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно уведомена,  представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомена, представител не се явява.

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА М.Д.П., П.П.Г., С.З.С., С.Т.М., Д.В.А..

Явява се експертът Е. П..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.: Моля да се изслуша експертизата. Запознати сме със заключението.

         Юрисконсулт Т.: Не възразявам да се разпитат в днешно съдебно заседание вещите лица.

                                                           

         Съдът, като взе предвид изготвената от вещите лица съдебно-химическа експертиза, както и като взе предвид обстоятелството, че е изготвена от 6 вещи лица намира, че същата не следва да бъде изслушана по делото, респективно, не следва да бъде приемана, тъй като е изготвена от ненадлежен експертен състав. Видно от представения протокол за проведения анализ, в изготвянето на експертизата е взело участие вещото лице Елена П., вписана като извършител на експертизата и подписана от нея, като в тази връзка следва да се отбележи, че със съдебно определение от 26.01.2009г. съдът изрично е отвел това вещо лице от изготвянето на експертизата, поради което намира, че участието му в така изготвената експертиза я опорочава и същата не следва да бъде изслушана.

         На вещите лица да се изплатят пътни и командировъчни разходи в размер на 50 лева за всяко едно от тях.

 

         Юрисконсулт Т.: Държа да изясня, че ЦМЛ разполага с апаратура и техника, до която достъп на външни лица не се разрешава. Лицето Е. П. е присъствала при извършването на експертизата. Под нейн контрол е извършен анализът и като такава е подписала протокола. Няма как без участието на представител на Агенция Митници да бъде извършена такава експертиза. Това е станало със съгласието на другите пет вещи лица.

         Адв.: Поддържам доказателственото си искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Формулирала съм задачи в писмена молба, която е приложена по делото, като представям и допълнителна молба с уточнението, че съдебно-счетоводната експертиза следва да ползва средно аритметична величина по отношение на градуса на поляризация, имайки предвид поляризацията посочена в женевския сертификат, в единичната и в тройната експертизи.

         Юрисконсулт Б.: Поддържам становището на колегата.

         

         По отношение на направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане от адв. относно изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, която вече е допусната по делото съдът намира, че с оглед естеството на спора за определяне на допълнителни публични държавни вземания - мито, както и правомощията на съда в настоящия съдебен процес, подобна експертиза не следва да бъде изслушвана, поради което и на основание чл.253 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ свое протоколно определение от съдебно заседание на 19.05.2008г. за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.: Моля да уважите жалбата и да отмените процесното постановление за принудително събиране по съображения подробно изложени в жалбата. Моля да ни се даде възможност да представим писмени бележки и ни присъдите направените по делото разноски.

         Юрисконсулт Б.: Поддържам становището на колегата.

         Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Не са налице визираните в нея пороци, поради което моля да потвърдите издаденото решение на директора на РМД Бургас. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: