ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1043 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Интерплан 11 ООД“, редовно призован,  се представлява от адв.Н., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юк. Т.Ж.с пълномощно, находящо се в том ІV на лист 976 по делото.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Интерплан 11“ ООД против РА №0217003267/16.01.2018 г., потвърден с решение №69/02.04.2018г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, с което на жалбоподателя са определени допълнителни данъчни задължения, както следва: корпоративен данък за 2015 г. в размер на 36473,17 лева ведно с лихва за забава 6637,76 лева; корпоративен данък за 2016 г. в размер на 13943,12 лева ведно с лихва за забава 1123,29 лева.

 

АДВ.Н.: Поддържам жалбата. Имам искане за назначаване на съдебно-оценъчна експертиза с въпроси, които представям в молба в днешното съдебно заседание.

Да се приеме административната преписка.

ГЛ.ЮК.Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Предоставям на съда дали да допусне исканата съдебно-оценъчна експертиза, искана от жалбоподателя.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка поделото, представена от ответника.

По искането за допускане на съдебна експертиза със задачата, формулирана от адв. Н. в писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-оценителна експертиза със задачата, формулирана от адв Н. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧВА вещо лице П.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на 850 лв.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на поставената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.11.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: