ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1042 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Ищецът Н.-А.Ю.П. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието се явява юрисконсулт Ч., с приложено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от началника на Затвора Бургас с приложена към него медицинска справка, в изпълнение на указанията на съда, дадени с протоколно определение от 14.03.2018г.

 

Ищецът П.: Запознах се с представената медицинска справка. Не възразявам да бъде приета като доказателство.

Юрисконсулт Ч.: Във връзка с разпореждането в предходно съдебно заседание за предоставяне за информация за предписаните на лишения от свобода Н.А.Ю.П. лечение и двигателен режим, във връзка с установените дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, помолих да бъде изготвена пълна медицинска справка и такава справка беше изготвена от д-р Х. и моля да я приемете в днешното съдебно заседание. Представям и копие за ищеца. От същата е видно какъв е режимът на лечение, и е посочено, че не ищецът не трябва да вдига тежести, за да не натоварва опорно-двигателния апарат, което в противен случай би му създало дискомфорт. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да се приемат представените медицински справки. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че представените два броя медицински справки от ответната страна, първата от които с писмо вх. № 3556/27.03.2018г. и втората- представена днес от ответната страна в съдебното заседание с рег.№ 1230/28.03.2018г., са относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА медицинска справка от 27.03.2018г. приложена към писмо вх.№ 3556/27.03.2018г., както и днес представената от ответната страна медицинска справка с рег.№ 1230/28.03.2018г.

 

Ищецът П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ч.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията за страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ищецът П.: Поддържам моята искова молба, поддържам и моите искания в нея, и искам исковата ми молба да бъде уважена. Искам да кажа две неща, защото в крайна сметка, аз, както всеки лишен от свобода имам право да спортувам, да тренирам, но не правим това, защото нямаме никакви условия за спорт. В момента са премахнати всички уреди и не можем да тренираме. Трябва да бъде наказана тази система, този затвор, защото не може в ХХІ век да живеем като в една западнала азиатска култура. Повече от 1 година игрището е разкопано и е превърнато в бунище с мотив, че се правят ремонти. Ние не можем да тренираме, не можем да спортуваме, нашето здраве е без значение. Все пак сме европейска държава, трябва да има някаква отговорност и ангажимент към хората. Що се отнася до медицинската справка, в нея е посочено, „Пациентът е необходимо да не вдига тежести, за да не натоварва опорно-двигателния апарат“. Хубаво, но аз имам изкривяване на гръбначния стълб, как не се налага лечение за това. Има определени упражнения, има лечебна физкултура, която се използва за лечение на гръбначния стълб, това не може да остане без лечение. Става въпрос за това да не вдигам тежести, ако застана прав да не вдигам тежести, но когато съм легнал на лежанката аз изправям гръбначния си стълб с тежести, по друг начин не мога да изправя гръбначния си стълб, по този начин тежестта на щангите притиска гърба към лежанката и го притискат. В момента спя върху дъска, за да изправям гръбнака си. Лежанката е пак една дъска и като легна върху нея, чувствам болка, но изправям гръбнака. Това упражнение ми трябваше, лечебна физкултура няма, а и дечицата знаят, че се предписва в такива случаи. Не се налагало лечение на гръбначния стълб, не съм чул да има заболяване и да не се налага лечение.

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите изцяло предявената искова претенция против ГДИН. От представените документи е видно, че администрацията на Затвора Бургас е осигурила престой на открито на лишения от свобода и не му е отнета възможността да тренира на открито, а по отношение на заболяването му, сме представили медицинска справка, че лице с такова заболяване не трябва да се натоварва и в този смисъл предявената претенция трябва да се отхвърли.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че исковата претенция на ищеца не следва да бъде уважавана. Не бе установено от доказателствата за причинени вреди произтичащи от незаконосъобразни действия от страна на затворническата администрация. Обстоятелството, че ищецът не е удовлетворен от съоръженията, които са налични в Затвора Бургас, е ирелевантно в случая, поради което моля да отхвърлите предявения иск като неоснователен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: