ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на двадесет и осми септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А., прокурор Андрей Червеняков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 1042 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 13:59 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.-А.Ю.П., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба с вх.№4090/25.04.2017г. от Н.-А.Ю.П. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието – София с иск в размер на 2000 лева за обезщетение на претърпени неимуществени вреди, вследствие на бездействията и действията на длъжностни лица на ответника при престоя му в Затвора Бургас, свързани с лишаването му от възможността за редовно спортуване и тренировки в определено за целта помещение, което е довело до влошаване на психичното и физическото му здраве през периода 20.11.2016 г.-10.03.2017 г.

По делото са постъпили уточнителна молба от ищеца с вх.№ 4602/10.05.2017г. и молба с вх.№ 4671/11.05.2017г. за изискване на доказателства.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор от ответника по делото ГДИН към Министерство на правосъдието – гр. София с вх.№ 6153/15.06.2017г..

 

С определение № 1118/19.06.2017г. съдът е конституирал в производството по административно дело № 1042/2017 г. по описа на Административен съд Бургас страните по делото и е указал доказателствената им тежест. Допуснал е представените с отговора на исковата молба писмени доказателства, като дал възможност на ищеца да се запознае с постъпилия в съда отговор на 15.06.2017 г. и да вземе становище по същия до датата на съдебното заседание.

ПОСТЪПИЛ е с вх.№ 6804/04.07.2017г. писмен отговор от ищеца по делото Н.А.Ю.П., с който моли, освен сумата за обезщетение, която е предявил към ответника ГДИН- гр. София, да му бъде платена и законната лихва върху главницата 2000 лева, считано от началната дата на увреждането 20.11.2016г. до окончателното изплащане на сумата.

 

С разпореждане № 4619/05.07.2017 г. е ИЗПРАТЕН препис  от отговора на ответника по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата обстановка.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам исковата молба и последващите уточнителни молби.

Претендирам лихвата от 25.04.2017 г., която е датата на исковата молба.

Запознат съм с определението на съда и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Да се приемат представените по делото доказателства.

Моля да бъдат допуснати до разпит за установяване на фактите, посочени в исковата молба и уточнителните ми молби, лицата И.С.И. и Ч.Г.И.. И двамата ще установяват обстоятелства относно мястото за спортуване, което е определено от затворническата администрация, както и влошаването на психичното и физическото ми здраве през периода 20.11.2016 г.-10.03.2017г.

Други доказателствени искания нямам.

Поддържам исковата си претенция, както съм я заявил. По отношение на лихвата върху сумата от 2000 лева, моля да се счита, че я претендирам от датата на завеждането на исковата молба.

Запознат съм с писмения отговор. Не го оспорвам. Да се приеме.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Моля да бъде приета за разглеждане.

Досежно основателността и доказателствените искания ще взема отношение по-късно.

Не възразявам да бъде допуснат до разпит един свидетел във връзка с предмета на спора. Няма да соча доказателства.

 

Съдът като съобрази направените уточнения докладва делото:

 

Производството е образувано по искова молба на Н. – А.Ю.П.,***, ЕГН ********** срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към МП (ГДИН) - гр.София.

Предявен е иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер от 2 000 лева от незаконосъобразни бездействия на органи и длъжностни лица на ответника.

Исковата претенция е за обезщетение поради причинени на ищеца неимуществени вреди от бездействие на служители на ответника, които в периода от 20.11.2016г. до 10.03.2017 г. не осигурили на ищеца възможност за редовно спортуване и тренировки в определено за целта помещение. С молба от 10.05.2017г. излага подробни съображения в какво са намерили израз претърпените от ищеца неимуществени вреди. Претендира обезщетение от 2 000 лева за периода от 20.11.2016г. до 10.03.2017г., както и присъждане на законната лихва върху сумата от 2 000 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.04.2017 г. до окончателното й изплащане.

 

Поради липса на признати, както и на ноторни и служебно известни права и обстоятелства, а също и на такива, произтичащи от законови презумпции, няма права и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване в настоящото производство.

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам възражения по доклада на делото и разпределената доказателствена тежест. Поддържам доказателствените си искания за разпит на сочените днес свидетели, които са в затвора и могат да се явят в следващото заседание.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам по доклада на делото и по доказателствените искания, заявени от ищеца.

 

Съдът, като съобрази заявеното от ищеца и от представителя на прокуратурата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1118/19.06.2017 г. и постъпили с писмен отговор от ответника по делото вх. № 6153/15.06.2017 г. документи, като доказателства по делото;

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели за установяване на обстоятелствата, изложени от ищеца в писмената молба и уточнителните му молби, които да бъдат призовани от Затвора Бургас за следващо съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Държа да присъствам лично в следващото съдебно заседание.

 

С оглед предоставената възможност за събиране на доказателства, съдът

                                                

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 07.12.2017 г. от 13:45 г., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Да се призоват ищецът и свидетелите от Затвора – гр. Бургас.

 

За осигуряване присъствието на ищеца и свидетелите в насроченото съдебно заседание да се изпрати писмо до Началника на Затвора – гр. Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: