ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1042 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Ищецът Н.-А.Ю.П. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от Затвора Бургас с приложено към него копие от амбулаторен лист и медицинска справка от д-р Людмила Христова. С допълнителна молба са представени също епикриза и искане за образно изследване относно лишения от свобода Н.-А.П.. С разпореждане от 16.02.2018г. са дадени на ответната страна указания да представи справка, относно предписаните на лишения от свобода П. лечение и двигателен режим, във връзка с установените дегенеративни изменения на гръбначния стълб. Такава не е постъпила до настоящия момент, а посочените обстоятелства не се установяват от приложените писмени доказателства.

Съдът връчи на ищеца копия от доказателствата, представени от ответната страна.

 

Ищецът П.: Запознах се с доказателствата. Не съм разбрал някакво лечение да ми е предписвано. Предоставям на съда да прецени, дали да бъдат събрани посочените доказателства, за това дали и какво ми е предписано като лечение.

Прокурор КОЛЕВ: Да се приемат представените писмени доказателства. Считам, че не следва да се приключва събирането на доказателства и следва да се изиска справка от Затвора Бургас за това, какво е предписано за лечение на лишения от свобода П. или не е предписано, защото тези доказателства са необходими за да се изясни дали е налице бездействие на затворническата администрация и причинните връзки с твърдените вреди.

 

СЪДЪТ счита, че изисканата информация от ответната страна е от съществено значение за изясняване на делото, с оглед твърденията на ищеца в исковата молба. Ето защо следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като посочената информация се изиска от началника на Затвора Бургас и същият бъде предупреден за последиците от неизпълнение. Представените от ответната страна писмени доказателства са относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание информация за предписаните на лишения от свобода Н.А.Ю.П. лечение и двигателен режим, във връзка с установените дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, респ. в случай, че такъв режим не е предписан на лишения от свобода, това обстоятелство да бъде заявено изрично.

УКАЗВА на началника на Затвора Бургас, че при неизпълнение ще бъде санкциониран за неоснователно причиняване отлагане на делото.

ПРИЕМА амбулаторен лист № 93/03.02.2017г., медицинска справка от 29.02.2018, копие от плик, медицинска справка от 06.02.2018г. и искане за образно изследване № 9994/14.11.2016г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение до началника на Затвора Бургас, с оглед осигуряване присъствието на ищеца в съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: