ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1042 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

 

ЗА ОСПОРВАЩИЯ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Общински съвет Приморско, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страната и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по оспорване на Областен управител на област с административен център гр. Бургас, обективирано в Заповед №РД-09-19/12.05.2014 г., на Решение № 496 на Общински съвет Приморско, т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 г. и отразено в протокол № 41.

Към делото са приложени писмени доказателства, представени от оспорващия областен управител, като не е ясно дали същите представляват цялата административна преписка, по която е издадено оспореното решение. В тази връзка с определение от закрито заседание на 30.07.2014 г. съдът задължи ответника в 14-дневен срок да представи преписката, което не беше сторено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имам доказателствени искания. Моля във връзка с доказване аргументите ни в оспорващата заповед  по отношение на т.3.3. от утвърдения списъка да се изиска от Община Приморско бюджета на общината за 2014 г. в частта „Капиталови разходи”, тъй като считаме, че тези обекти са капиталов разход и са предвидени в чл.4 от Закона за общинския дълг.

 

Съдът, във връзка направеното доказателствено искане в днешно съдебно заседание, намери че същото следва да бъде уважено, а освен това предвид липсата на данни дали по делото е представена цялата административна преписка, по която е издадено оспорваното решение,  съдът прецени, че следва да уведоми Председателя на Общинския съвет гр.Приморско, че ако в 7-дневен срок не отговори на въпроса дали по делото е представена цялата административна преписка, на основание чл.92а във връзка с чл. 91 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК ще му бъде наложена глоба в размер на 300 лева.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото  писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Община Приморско в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи бюджета на Община Приморско за 2014 г. в част „Капиталови разходи”.

ДА СЕ УВЕДОМИ Председателя на Общински съвет гр.Приморско, че в 7-дневен срок следва да отговори на въпроса дали по настоящото дело е представена цялата административна преписка по издаване на оспорваното решение и ако такава не е представена – незабавно да я представи, в противен случай на основание чл.92а във връзка с чл. 91 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК ще му бъде наложена глоба в размер на 300 лева.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2014 г. от 10:00 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: