О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№792                             15.05.2014 година                                             гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на петнадесети май                                                          две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

частно административно дело № 1042 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по оспорване на Областен управител на област с административен център гр.Бургас, обективирано в Заповед №РД-09-19 от 12.05.2014 година, на Решение № 496 на Общински съвет Приморско, по т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, с което на осн. чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ е прието да бъде поет дългосрочен общински дълг от 3`000`000лв.

Решение № 496, взето с Протокол № 41 от 25.04.2014г., е прието на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13 от ЗОД. С него Общински съвет  Приморско: 1.Предоставя съгласие за поемане на дългосрочен дълг от общината в размер до 3`000`000 лева; 2.Утвърждава параметрите при които да бъде поет дълга; 3.Утвърждава поименен списък на обектите които ще се финансират; 4.Възлага на кмета на общината да проведе процедура по ЗОП за избор на финансова институция.

 

Административен съд Бургас, VІІ състав, намира оспорването за недопустимо, по следните съображения:

В съответствие с чл.18, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет е орган на местно самоуправление, който упражнява възложените му правомощия с Конституцията, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на общинския съвет, които му определят и качество на административен орган с административни правомощия по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК. Съгласно чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията, областният управител упражнява контрол по законосъобраз-ност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, а в съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА, областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА. С чл.45, ал.4 от този закон е определено правомощието на областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет, освен ако в закон е предвидено друго, като са му предоставени две възможности: да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд.  

По своята същност оспореното решение на Общинския съвет, взето на посоченото основание, не съдържа характеристики на индивидуален администра-тивен, общ административен актове, или на подзаконов нормативен акт. С него не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси, за които областният управител да упражни правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА, в който изрично се определя характерът на акта, който се оспорва – индивидуален, общ административен акт или подзаконов нормативен акт. По своята същност, насоченост и целени правни последици с Решение № 496, взето с Протокол № 41 от 25.04.2014г., се дава съгласие за  поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 3`000`000 лева.

Съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА, областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

На първо място в конкретния случай, в приложимия материален закон е предвидено друго. В чл.10 от ЗОД се предвижда, че Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и на гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти. В чл.18 от ЗОД е предвидено, че кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл.9, ал.3 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Наличието на друг закон, който предвижда друго – ЗОД, изключва възможността за оспорване по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

От друга страна не всички актове на общинските съвети, а само индивидуалните административни актове, общите административни актове и подзаконовите нормативни актове, подлежат на оспорване пред административните съдилища. Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА гласи: "Общинският съвет приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон." По своята същност решение на Общинския съвет, взето на това основание, както и решение изменящо такова решение в някоя от частите му, не съдържат характеристики на индивидуален административен акт, общ административен актове, нито на подзаконов нормативен акт. В случая липсва властническо волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което да се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси, поради което и не е допустим съдебен контрол по реда на АПК.

Едно такова разрешение по никакъв начин не противоречи на Тълкувателно решение № 5 от 10.12.2008г. на Върховния административен съд, тъй като цитираното решение третира въпроса относно това дали има ограничение в обхвата на осъществявания от областния управител контрол за законосъобразност върху решенията на общинските съвети на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА. Има се предвид, че областният управител може да упражнява контрол върху всички актове на общинските съвети, които имат характеристика на индивидуални, общи или нормативни административни актове, а предвид изложеното процесното решение на общинския съвет не попада сред тях.

Няма противоречие и с по-новото Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013г. на Върховния административен съд. Мотивите на това тълкувателно решение представляват допълнителен аргумент в подкрепа на изложената теза за недопустимост на оспорването, макар и същото да е постановено по отношения решенията на общинските съвети по чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, доколкото мотивите имат пряка връзка с гореизложеното. Дадените разрешения и в двете тълкувателни решения се отнасят до оспорването на административни актове, каквито процесните не са. Тези разрешения са в унисон с изчерпателно установената в АПК компетентност и подведомственост на административните съдилища. (вж. Решение № 5205 от 15.04.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1882/2014 г., 5-членен с-в, постановено след приемането на ТР 2/2013г. на ВАС)

С оглед горните съображения, оспореното решение на Общински съвет Приморско, не подлежи на съдебен контрол по реда на АПК и подадената Заповед №РД-09-19 от 12.05.2014 година на Областен управител на област Бургас е процесуално недопустима, поради което на осн. чл.159, ал.1, т.1 от АПК, оспорването следва да бъде оставено без разглеждане и производството по делото бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, седми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област с административен център Бургас, против Решение № 496 на Общински съвет Приморско, по т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 25.04.2014 година и отразено в протокол №41, обективирано в  Заповед №РД-09-19 от 12.05.2014 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело № 1042 от 2014 година по описа на Административен съд  Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: