ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1274

 

06.06.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на шести юни две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 1041 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК във връзка чл. 284 – 286 от ЗИНЗС.

Образувано по искова молба на Р.Р.К., понастоящем в ЗО Дебелт, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

С разпореждане от 25.04.2018 г. на съдия-докладчика по делото, исковата молба е оставена без движение и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, исковата молба ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено редовно на 09.05.2018 г. на посочения в исковата молба адрес, но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 16.05.2018 г. (присъствен ден). При тези обстоятелства съдът приема, че ищецът не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на исковата молба в законоустановения срок от получаване на съобщението, поради което исковата молба следва да се остави без разглеждане и да се върне на ищеца, а производството по делото да се прекрати.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, Административен  съд – Бургас, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на Р.Р.К., ЗО Дебелт, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 1041 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: