ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На единадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1041 по описа за 2016 година.                     

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЪРВОПЛАСТ – П.П.“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Регионална дирекция по ГОРИТЕ гр.БУРГАС, редовно уведомен, явява се юрисконсулт М. с пълномощно от днес.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „ДЪРВОПЛАСТ – П.П.“ ЕООД против заповед № 16-166/21.04.2016г. на Директора на РДГ гр.Бургас, с която на основание чл.21, ал.1 от АПК, чл.253, ал.3, т.5 и чл.254 от Закона за горите е спряна за срок от три месеца дейността на собствения на фирмата обект за преработка на дървесина, находящ се в гр.Карнобат, ул***, промишлена зона.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление от жалбоподателя с вх.№ 9093/28.09.2016г., с което уведомява съда, че не поддържа направеното с жалбата искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед и поддържа всички останали искания, обективирани в жалбата.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление от ответната страна с вх.№ 9110/29.09.2016г., с което уведомява съда, че след издаване на обжалваната заповед не са предприемани фактически действия по спиране на дейността на обекта и с Констативен протокол на 22.07.2016г са върнати на собственика дневникът на обекта и производствената марка, поради изтичане на тримесечния срок, за който е спряна дейността. Към заявлението е приложено заверено копие на констативния протокол.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча  нови доказателства. Моля да се приемат доказателствата представени с жалбата и от наша страна. Това е пълната административна преписка, няма нищо друго. Описани са превозни билети, въз основа на които е издаден констативен протокол от 20.04.2016г., с които не разполагаме. Билетите не са иззети, а само описани, тъй като остават в обекта за доказване законният произход на дървесината, защото те са входяща дървесина. Така е посочено и в жалбата и не се оспорва, че има такива.

Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата предмет на настоящото дело, поради следното:

На първо място считам, че жалбата в този си вид би следвало да се отхвърли най-малкото, защото петитума, искането на стр.3, абзац последен е «да се отмени Заповед № 82/26.06.2013г. на Директора на Държавно ловно стопанство Несебър, с която се регистрира ловна дружина с.Приселци в състава на Ловно-рибарско сдружение «Балкан 2012»».

Принципно не възразявам по това искане, но не е предмет на настоящото дело.

Предоставям на съда да прецени доколко има предявено искане за отмяна на заповедта на директора на РДГ-Бургас.

Считаме, че липсва искане за отмяна конкретно изписано в жалбата.

Ако не възприемете това наше твърдение, по аргументите изложени в жалбата считаме следното:

На първо място без значение, че в заповедта е описан констативен протокол от 23 февруари, а е посочено задържане на марката и дневника след 23.03.2016г. Доколкото към датата на издаване на заповедта, обектът не е притежавал марка, без значение дали тя е взета на 23.02 или 23.03. 2016г.

На следващо място, действително превозните билети описани в заповедта са за постъпила дървесина, по която дружеството е купувач, но чл.206, ал.1 от ЗГ изисква дневник и производствена марка и за обектите, в които постъпва дървесина. Т.е. не е задължително дървесината да се експедира, за да е налице обект по смисъла на чл.206, достатъчно е в обекта да постъпва дървесина видно от ал.1 на този член.

В жалбата са посочени разминавания между констативен протокол и процесната заповед.

Моля да вземете предвид, че констативният протокол не е обект на настоящото дело. Органът наложил принудителната мярка, сам има право, по реда на АПК, да формулира и опише нарушенията.

На следващо място е посочено, че дневникът е задържан през месец февруари за липса на видеонаблюдение в обекта, което също е без значение в хода на настоящото производство, доколкото процесната заповед е издадена не за липса на видеонаблюдение, което в последствие жалбоподателят е поставил в обекта, а за липса на дневник и производствена марка.

Твърди се, че липсват обосновка и мотиви на процесната заповед. Считам, че същите са налице, за което съдът ще прецени.

Твърди се, че преводните билети са общо за 1.08 куб.м. дървесина. Оспорваме това твърдение. Не разполагаме с билетите, но следваше жалбоподателят да докаже своето твърдение.

На последно място се твърди, че не са посочени мотиви относно срокът за налагане на ПАМ. Никъде в АПК не се изискват мотиви за срока, изискват се мотиви за налагане на ПАМ.

Моля да отхвърлите жалбата и ни присъдите юрисконсултско  възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: