ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1041 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бурнарски” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На 05.03.2015 г. по делото е постъпила молба от управителя на „Бурнарски” ЕООД, с която иска  да му бъде отменена наложената глоба с определение, постановено на 25.02.2015 г., като е посочил, че не само той е ставал причина за отлагане на делото и поради това счита, че незаконосъобразно съдът му е наложил глоба.

СЪДЪТ намира искането за допустимо, но по същество неоснователно. В случая са били проведени няколко съдебни заседания, в които е присъствал пълномощникът на жалбоподателя, за когото не са съществували никакви процесуални пречки да направи съответните доказателствени искания в подкрепа на застъпената от него позиция по спора. Действително съдебното заседание е отлагано и по причина непредставяне на доказателства, изискани от ответника. По делото обаче са били провеждани съдебни заседания и е било възможно да бъде формулирано своевременно и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. По тези съображения съдът намира, че за страната не са били налице обективни пречки да реализира правото си на защита, така че да не става причина за затрудняване на хода на производството.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Мартин Леонидов Бурнарски, действащ в качеството на законен представител на „Бурнарски” ЕООД за отмяна на определение, постановено на 25.02.2015 г. по настоящото дело, с което му е била наложена глоба, в размер на 50 лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 64 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б., депозирано по делото на 05.05.2015 година.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателствени искания.

Представям договор за правна защита и съдействие за договорено допълнително адвокатско възнаграждение.

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Госпожо Председател, моля да отмените процесната заповед. Считам същата за незаконосъобразна съгласно чл. 146 АПК, поради противоречие на същата с материалноправните разпоредби. Член 57а, ал. 2 от ЗУТ гласи: (цитира). Съгласно чл. 57а ЗУТ обстоятелствата се установяват с констативен акт, какъвто безспорно има с дата 17.03.2014 г. Констативният акт се съставя от служители в 7-дневен срок. Никъде по делото няма доказателства кога е констатирано нарушението и кога тази комисия с някакъв нарочен акт е констатирала нарушението и издала съответния писмен акт. Има констативен акт, има заповед и там сроковете са спазени. В случая се твърди, че е поставен без разрешение преместваем обект, а считам, че от приетото днес заключение на вещото лице настоящият случай касае строеж, съгласно разпоредбите на ЗУТ и по-точно §5, т. 28.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа в тази насока писмени бележки.

Претендирам разноски. Представям списък с разноските.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна. Спазени са всички условия и ред по констатирането на незаконността на самия преместваем обект по смисъла на §5, т.80 ПР на ЗУТ, поради което твърденията на жалбоподателя, че се касае за строеж не са обосновани и точни. Ето защо, Ви моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата и ни присъдите направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок, като предоставя на страните 14-дневен срок в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си по спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: