ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1041 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бурнарски” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На 18.12.2014 г. по делото е постъпило писмено становище от ответника, с което са представени и бланка на заявление за издаване на разрешение за поставяне, препис от фактурата, издадена на жалбоподателя, препис от договор за отдаване под наем на недвижим имот и подзаконовият нормативен акт, действащ през съответния период. В становището е извършен и анализ на представените доказателства.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените доказателства.

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши посещение на място да даде отговор на въпроса: Какви са техническите характеристики на обекта, предмет на оспорената заповед, а именно начин на изграждане, начин на закрепяне към земята?, както и да отговори на въпроса: Дали е възможно същият да бъде демонтиран без да бъде увреден самият обект и монтиран в същия вид на друго място?

АДВОКАТ К.: Считам че в случая това искане е неотносимо към настоящия спор. Каква е конструкцията, с оглед характеристиките на обекта, така или иначе строително разрешение няма и не е издавано такова, но предоставям на съда с оглед доказателствата и твърденията да прецени дали е необходимо да бъде уважено това искане.

АДВОКАТ Н.: Поддържам искането си. Аз мисля, че тук не е относим въпросът строежът законен ли е или не.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя и да допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси. Наред с това обаче счита, че жалбоподателят следва да понесе санкцията, регламентирана в чл. 92а ГПК, тъй като възражение, че в случая се касае до строеж, а не до преместваем обект, е било наведено с жалбата и в хода на съдебното производство пълномощникът изрично е заявил, че не го поддържа. Съдът отчита и че по делото са проведени три съдебни заседания и в нито едно от тях, въпреки липса на процесуална пречка, не е било направено искане за допускане на експертиза. При тези факти съдът счита, че направеното в днешно съдебно заседание искане, с оглед предходни възможности за това, става причина за отлагане на делото, която е от категорията на неоснователните. По тези съображения на жалбоподателя следва да бъде наложена санкция в размер на 50 лева.

По изложените съображения и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 92а във връзка с чл. 91 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на жалбоподателя „Бурнарски” ЕООД глоба, в размер на 50 лева.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при хипотезата на чл. 92, ал. 1 ГПК в едноседмичен срок може да бъде подадена молба за отмяната и.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните от адвокат Н. въпроси в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: