ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1041 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бурнарски” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 8557/14.11.2014 г. ответникът представя доказателства под опис, в изпълнение указания на съда.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените от Община Приморско документи като писмени доказателства.

Моля да задължите ответника да изпълни разпореждането на съда за представяне на справка, която да удостовери за какво доверителят ми е извършил плащане с фактура № 0000008496/25.06.2012 г., тъй като представеното по делото удостоверение удостоверява единствено за какво е извършено плащането на 50 лева със същата тази фактура. Освен тези 50 лева, обаче, фактурата удостоверява и плащане на суми общо в размер на 260 лева, като за сумата от 120 лева изрично е указано, че е платена за разрешение за поставяне.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника и да задължи същия да изпълни разпореждането от 01.10.2014 г., дадено по делото, като представи изисканата справка, която да удостовери за какво са били извършени плащанията по пера, така както са посочени във фактура №0000008496/25.06.2012 г. или да представи документите, за издаването на които жалбоподателят е извършил плащане с фактурата.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с писмо вх. № 8557/14.11.2014 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да изпълни разпореждането от 01.10.2014г., дадено по делото, като представи изисканата справка, която да удостовери за какво са били извършени плащанията по пера, така както са посочени във фактура №0000008496/25.06.2012 г. или да представи документите, за издаването на които жалбоподателят е извършил плащане с фактурата.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91а от ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: