ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1041 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бурнарски” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат Н., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да бъде приета фактура, издадена от Община Приморско, видно от която през 2012 г. „Бурнарски” ЕООД е заплатил разрешение за поставяне на преместваем обект. Направих опит да поискам от Община Приморско информация за кой обект е плащането по фактурата, като получих отговор, че не се съхранява информация за това в общината.

Не поддържам твърдението, изложено в жалбата, че в случая се касае до строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, а не за преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.

Заявявам, че преместваемият обект, който е предмет на оспорената заповед, е единствен на доверителя ми в това населено място.

Имаме искане за експертиза. Вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и посети на място техническата служба в Община Приморско и Кметство гр. Китен да отговори съществува ли регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти за летните периоди и за периода 2011-2013 г. включително. Има ли данни да е издадено такова на „Бурнарски” ЕООД? Заплащането на услугата  за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект кога се извършва – след издаване на самото разрешение или е част от набора документи, които са нужни за кандидатстването за издаване на подобно разрешение? Има ли данни и съществува ли някакъв регистър или списък за извършени проверки от служители на Община Приморско или Кметство гр.Китен по повод спазване Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Приморско за периода 2011-2013 г., включително, както и конкретно съществува ли в списъка дружеството-жалбоподател „Бурнарски” ЕООД?

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя фактура № 0000008496/25.06.2012  г.

Искането за допускане на експертиза съдът намира за неоснователно, тъй като за изясняване на въпросите, поставени от жалбоподателя не е необходимо използването на специални знания. Тъй като се касае обаче до въпроси, които са релевантни за разрешаване на настоящия спор, съдът следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справка относно наличието на регистри в общината за издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти за периода 2011-2013 г., както и в случай на налични, заверени преписи от актове удостоверяващи извършена проверка по отношение на дружеството-жалбоподател и използвания от него преместваем обект, подробно описан в оспорената заповед.

За следващо съдебно заседание следва да бъде представен съответният подзаконов нормативен акт, уреждащ издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Приморско в редакция, действаща към датата на издаване на оспорената заповед и към датата на съставяне на акта, въз основа на който е издадена оспорената заповед.

Ответникът следва да представи и справка, в която да посочи за разрешение за поставяне на какъв преместваем обект е извършено плащане с фактура № 0000008496/25.06.2012  г. с платец „Бурнарски” ЕООД и получател Община Приморско.

Следва, също така, ответникът да бъде задължен да представи и заверен препис от цитирания в заповедта договор, подписан между „Бурнарски” ЕООД и Г.П.П., подписан на 23.05.2013 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с административната преписка документи, както и представената в днешно съдебно заседание от адвокат Н. фактура №0000008496/25.06.2012г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи документите, изрично посочени в обстоятелствената част на определението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: