О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  884

 

гр. Бургас, 29 май  2014 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1041 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „Бурнарски” ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от управителя М.Л.Б. против Заповед № 222/08.04.2014 г. на Кмета на Община Приморско, с която е наредено да бъде премахнат „павилион за кафе и закуски с Г-образна форма, с приблизителни размери 10.00 м/4.00 м”, поставен в УПИ ІХ, кв.10 по плана на гр. Китен с идентификатор 37023.501.434 по КК на гр. Китен. Наред с оспорването, е направено и искане за спиране на допуснатото по силата на закон, предварително изпълнение на акта.

В искането се излагат доводи, че предварителното изпълнение е допуснато без да са изложени мотиви за това.

Искането е допустимо, тъй като административният акт  е обжалван по отношение на неговата законосъобразност. Направено е от лицето, което има правен интерес – адресата на жалбата.

Разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

С разпоредбата на чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, законодателят е въвел изключение от принципа за суспензивния ефект на жалбата, регламентиран в АПК, като е допуснал предварително изпълнение на административните актове, издадени на основание чл. 57 а, ал. 3 от ЗУТ, какъвто е атакуваният в конкретния случай, акт. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт. Ал. 2 на чл. 217 от ЗУТ, предвижда възможност изпълнението на акта да бъде спряно по разпореждане на съда.

В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил наличието на една или повече от следните предпоставките: необходимост от осигуряване на живота или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда – чл. 60, ал. 1 от АПК. Следователно, условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед, издадена по чл. 57а от ЗУТ, е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, който да е равен на посочените в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК.

В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието за него на предпоставки за спиране, тъй като законодателят е приел, с оборима презумпция наличието им за обществото, като е допуснал предварителното изпълнение на конкретния административен акт.

Жалбоподателят не сочи противопоставим свой интерес на този, защитен с презумпция от закона. В жалбата липсват твърдения за конкретни вреди по вид и размер, които засегнатото лице би понесло лично от предварителното изпълнение на оспорения административен акт, още по-малко сочи доказателства в тази насока.

Основното възражение на жалбоподателя е, че липсват мотиви обосноваващи предварителната изпълнение. Възражението е неоснователно доколкото, предварителното изпълнение на заповедта е допуснато по силата на закона – чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, а не е въз основа разпореждане на административен орган – чл. 60, ал. 1 от АПК.  В този смисъл за издателят на акта не е налице задължение за обосноваване на предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ във вр. с чл. 166, ал. 3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Бурнарски” ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от управителя М.Л.Б., за спиране на допуснатото по силата на закона, предварително изпълнение на Заповед № 222/08.04.2014 г. на Кмета на Община Несебър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: