ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1040 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Понсстройинженеринг” ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Госпожо съдия, моля на основание чл.159, ал. 1 ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в процеса.

СЪДЪТ намира направено искане за своевременно направено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело № 1040/2014 г.

 

Съдът докладва постъпила молба от адвокат Т.Д. – пълномощник на жалбоподателя, с която заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, изразява становище по жалбата, по доказателствата и представя и моли да бъде прието извлечение от електронния регистър на НАП за регистрираните по ДДС лица. Моли да бъде даден ход на делото по същество и да бъде определен срок за представяне на писмена защита. Прилага списък на съдебно-деловодните разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приеме административната преписка като доказателство по делото, както и доказателствата, представени от жалбоподателя. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да бъде оставено без уважение искането на адвокат Д. за приемане като доказателство по делото на представеното извлечение от електронния регистър на НАП за регистрираните по ДДС лица, тъй като същото не притежава характеристиките на писмено доказателство по смисъла на закона.

Следва да задължи ответника да представи документи, касаещи процесната сделка, в четлив вариант, а именно копия от 2 броя платежни нареждания от дати 24.07.2012 г. и 27.04.2012 г. и от платежно нареждане за кредитен превод от 26.04.2012 г. При невъзможност за представяне на тези документи в четлив вариант, съдът следва да бъде своевременно уведомен, за да изиска документите от жалбоподателя.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Д. за приемане като доказателство по делото на извлечение от електронния регистър на НАП за регистрираните по ДДС лица.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок, считано от датата на днешно съдебно заседание, да представи документи, касаещи процесната сделка, в четлив вариант, а именно копия от платежни нареждания от дати 24.07.2012 г. и 27.04.2012 г. и от платежно нареждане за кредитен превод от 26.04.2012 г. При невъзможност за представяне на тези документи в четлив вариант, следва да уведоми съда своевременно, за да бъдат изискани от жалбоподателя.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 11:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: