Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     440                              от 08.03.2018 г.                          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Тиха Стоянова  като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 103 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Митница Бургас (чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. Т. – И.) против Решение № 1913/ 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 4825/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 666/14.09.2017 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което за нарушение на чл. 126а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове  (ЗАДС), на основание чл. 126а, ал. 1 ЗАДС, на „Светлина 2008“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява.

Ответникът по касационната жалба„Светлина 2008“ ЕООД, ЕИК ****; с адрес с. Рудник, общ. Бургас, ул. „Витоша“ № 2А, представлявано от З. П.П. - управител, в съдебно заседание не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение  № 1913/ 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 4825/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас е отменено наказателно постановление № 666/14.09.2017 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което за нарушение на чл. 126а, ал. 1 ЗАДС, на основание чл. 126а, ал. 1 ЗАДС, на „Светлина 2008“ ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на дружеството. Районният съд е приел обаче, че ненавременното уведомяване на компетентния орган за настъпилата промяна в правноорганизационната форма на търговеца не е сред съществените обстоятелства по смисъла на чл. 90е, ал. 1, т. 1 ЗАДС, поради което на практика не е налице неизпълнение на задължение от страна на дружеството. Отделно от това счита, че е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на първата инстанция е неправилно, като съображенията за това са следните:

Дружество е санкционирано за това, че в качеството си на регистриран търговец по смисъла на ЗАДС не е изпълнило задължението си по чл. 90е, ал. 1, т. 1 ЗАДС да уведоми по надлежен ред и в надлежна форма компетентния митнически орган за настъпилата на 02.03.2017 г. промяна в правноорганизационната форма на търговеца – трансформирането му от дружество с ограничена отговорност в еднолично такова. Нормата на чл. 90е, ал. 1, т. 1 ЗАДС  изисква лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, каквото безспорно е „Светлина 2008“ ЕООД, да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й. В този смисъл законодателят не въвежда изискване за съществени и несъществени промени, а императивно е заявил, че това е всяка промяна. В този смисъл изводите на първата инстанция са неправилни.

На следващо място не може да се приемат мотивите на първата инстанция относно наличието на маловажен случай. Закона за акцизите и данъчните складове е специален по отношение на Закона за административните нарушения и наказания и като такъв дерогира нормата на чл. 28 ЗАНН, тъй като маловажността като институт е уредена в чл. 126 б, като са посочени точно в кои хипотези този институт е приложим. Сред тях не попада нормата на чл. 90е, ал. 1, т. 1 ЗАДС.

Съдът намира за необходимо да посочи, че установеното нарушение е формално и на просто извършване, като без значение е наличието на настъпил негативен резултат или продължителността на времето, в което търговецът не е известил митническия орган за настъпилата промяна.

Като е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1913/ 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 4825/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 666/14.09.2017 г., издадено от Началника на Митница Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                         2.