ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 103 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, редовно призован, явява се адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.М., редовно призована, явява се адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалба. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 НК:

К.Д.М. – 65 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам. Моля да приемете една малка  корекция, която обаче не влияе върху крайния резултат, който съм дал като заключение – в таблица Приложение № 1 (л.172) на ред 4 площта да се чете 20 069 вместо 22 069.

 

АДВОКАТ К.: За № 20 и № 21 от Приложение № 1 към заключението – едното е ипотека, другото е сделка,  и за № 8 и № 9, пак на „Еко клима 11“ ЕООД – ипотека, тъй като са две еднакви сделки с един и същ предмет, ако изключим ипотеките, ще се промени ли резултатът на експертизата? Възразявам срещу включването на тези последни две сделки, които са с номера 20 и 21 и 8 и 9, тъй като ако се изключат ще се промени резултатът на експертизата като цена.

В експертизата сте взели под внимание различни местности. Задачата е при спазване на § 1 от ЗОС да изследвате имоти в същата местност. 60 процента от имотите, които цитирате в таблицата, не са в същата местност. При изготвяне на експертизата взехте ли под внимание само процесната местност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не.

АДВОКАТ К.: Защо сте използвал сделки в други местности.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В обясненията на § 1 от ДР на ЗОС има текст, който указва, че за съседни имоти се счита цялото землище, така го пише. В тази връзка в констативно-съобразителната част,  в т. 2 съм дал подробно обяснение защо приемам за землище само геодезически райони 2 и 3, тъй като други касаят бивши села, които са приобщени към гр. Бургас по-късно като квартали.

АДВОКАТ К.: Сам ли изготвихте експертизата и приложенията към нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Естествено, сам си изготвих експертизата.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението.

Моля да назначите тройна експертиза, като вещите лица да съобразят, че в процесния 12-месечен период от издаване на заповедта, има повече от 26 сделки за процесната местност. Законът за общинската собственост, § 1, в частта за сходни имоти не касае геодезически райони 1 и 2, тъй като са с различни реперни точки, поради което, моля да допуснете тройна съдебно-оценъчна експертиза, вещите лица по която да отговорят на същите въпроси, като вземат под внимание сделките в същата местност. Можем да представим доказателства, че има повече от 20 сделки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

Оспорвам искането за тройна експертиза. Считам същото за абсолютно немотивирано. Няма такова изискване за местност и това, че има повече от 20 сделки е обследвано от вещото лице, избрани са сделки, които са  аналози, съобразно изискванията на закона, докато в направеното искането за назначаване на тройна експертиза, не се посочва коя от селектираните сделки не е аналогова и защо не може да участва в оценката.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да приеме заключението на вещото лице и да му определи възнаграждение за положения труд.

Искането за допускане на тройна експертиза следва да бъде отхвърлено като неоснователно поради липса на предпоставки за допускане на такава експертиза. Даденото в днешно съдебно заседание заключение е обосновано и подкрепено с доказателства, т. е. с оглед разпоредбата на закона е възможно да бъде извършена и преценка на заключението на вещото лице.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат К. за допускане на тройна съдебно-оценъчна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателствени искания нямаме.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите Ваше решение, с което да измените обжалваната пред Вас заповед на Кмета на Община Бургас в частта с определеното оценяване на дължимото обезщетение на доверителите ми, като Ви моля при изчислението да вземете под внимание изложените от мен въпроси по искането ми за експертиза.

Моля при постановяване на Вашето решение да вземете под внимание приложената с жалбата експертиза с частното заключение и да определите средна цена между двете, с оглед справедлива пазарна цена, поради факта, че първото представено заключение касае местности, които са извън процесната, второ взети са под внимание сделки, които обезпечават вече взети в таблицата стойности от покупко-продажба и на следващо място сделката със „Сортови семена“, която е под 18 стотинки на кв. м., посочена в таблицата, е цена в противоречие с Наредбата за оценка на земеделски имоти, където цената е 1,59, поради което Ви моля при постановяване на Вашето решение да съобразите изложените от мен аргументи.

Моля да ми присъдите разноски, за които представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение съобразно представените по делото доказателства. Относно искането за вземане предвид на приложената към жалбата оценка, моля да не бъде съобразявана, тъй като не представлява доказателство, събрано по установения от закона ред.

В случай, че приемете молбата за неоснователна, моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: