ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 103 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ж.Л., редовно призован, за него се явява адвокат П., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Е.Т., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Въпросът е правен. Няма да соча доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете писмените доказателства, съдържащи се в преписката. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

         СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

         АДВОКАТ П.: Моля да имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, като постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания административен акт. Моля, в полза на изложените в жалбата съображения, да вземете предвид и променената редакция на чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 г. (цитира). Следователно преди 01.01.2014 г. тези същи лица могат да ползват преотстъпване на данъка и без да са регистрирани като ЕТ.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 2060 лв., съгласно списъка на разноските, приложен към жалбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите обжалвания административен акт като правилен и законосъобразен.

Подробни съображения за изложените факти досежно верността и констатациите в акта, са изложени в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, с който същият е потвърден.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на  1975 лв.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: