Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:1197                                          01.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                VІІ състав

На двадесети юни                                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:….Румен Йосифов

Секретар: С.Х.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 103 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.54, ал.1 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на М.А.С., ЕГН-********** и И.К.С., ЕГН-**********, двамата с адрес с.Писменово, ул.Велека 5, общ.Приморско, срещу заповед №КД-14-02-1726 от 30.10.2013г. на Началника на СГКК-Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Приморско, одобрена със заповед №РД-18-106/09.12.2008г. на ИД на АГКК, на осн. чл.51, ал.1 от ЗКИР и чл.52, ал.1 и 4 и чл.57, т.6 от Наредба № 3/28.04.2005г., представляващо отразяване нов обект в КККР – сграда с идентификатор 58356.506.418.5 с площ 192 кв.м, предназначение "жилищна сграда със смесено предназначение", собственост на Х.Г.Н., А.Г.С., С.Г.Н. и Г. Д. С.. В заповедта е посочено, че нанасянето на сградата в КККР засяга ПИ с идентификатор 58356.506.418.

Жалбоподателите определят заповедта като неправилна и незаконосъобраз-на, постановена в противоречие с материалния закон и съдопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона. Като съсобственици на ПИ с идентификатор 58356.506.418 считат, че със заповедта без тяхно съгласие се изменят границите на съществуваща сграда с идентификатор 58356.506.418.4, което нарушава техните права. Новонанесената сграда представлява незаконен строеж, административният орган не е извършил проверка за законността й, като е налице несъответствие между имота нанесен в кадастралната карта с идентификатор 58356.506.418 и поземлените имоти отразени в действащия ПУП. Твърди, че новонанесената сграда с идентификатор 58356.506.418.5 не съществува, поради което липсва основание за нанасянето й. На изложените основания молят заповедта да бъде отменена. В съдебно заседание се явяват лично и с процесуален представител, който поддържа жалбата. В писмени бележки пълномощника подробно развива съображенията за отмяна на заповедта и иска присъждане на направените от жалбоподателите разноски.

Ответникът - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас представя административната преписка в цялост. В съдебно заседание не изпраща представител, не прави твърдения и искания.

От заинтересованите страни само А.Г.С. се явява лично пред съда. Останалите Х.Г.Н., С.Г.Н. и Г. Д. С., редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител. Никой от заинтересованите не ангажира становище по оспорването и не прави доказателствени искания.

 

От събраните и проверени по делото доказателства съдът прие за установено следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд, в предвидения в закона срок, от заинтересовани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКИР, засегнати от одобреното с процесната заповед изменение на КККР. М.А.С. и И.К.С. са записани в КР към КК одобрена 2008г. като съсобственици на ПИ с идентификатор 58356.506.418. Този имот е посочен в оспорената заповед като имот, за който важи изменението, поради което жалбоподателите са формално легитимирани да оспорят този административен акт. Атакуваната заповед им е съобщена на 18.11.2013г., а жалбата е подадена на 28.11.2013г., поради което е допустима за разглеждане.

От приложените към нея и с административната преписка доказателства, представените допълнително и приети по делото от съда, както и предвид изявленията на страните, се установява следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че за територията, в която попада процесната сграда има одобрена КК и КР със заповед №РД-18-106/09.12.2008г. на ИД на АГКК и същата е влязла в сила. След това със заповед № КД-14-02-577/21.04.2010г. на началника на СГКК-Бургас е нанесена сграда на М.А.С. и И.К.С. с идентификатор 58356.506.418.4, на основание разрешение за строеж №67/23.05.2008г.

Със заявление с вх.№ 94-24514/16.09.2013г. (л.63) А.Г.С. е поискала нанасяне на нов обект в КК, сграда в имота в който тя е съсобственик – ПИ с идентификатор 58356.506.418 и изменение на кадастралния регистър, състоящо се в попълване на данните за сградата и вписване на собствениците й. Със заявлението представила: копие от одобрени от Община Приморско на 17.02.2009г. арх.проекти; договор за доброволна делба на имот от 31.01.2007г.; разрешение за строеж № 25/05.03.2009г.; удостоверение по чл.181 от ЗУТ на Община Приморско №7/03.04.2013г., че сграда чието нанасяне се иска е завършена в груб строеж; проект за изменение на КККР и геодезическо заснемане, изготвени от лицензирано по ЗКИР лице.

Въз основа на заявлението и представените документи, началникът на СГКК-Бургас, намерил че новопостроената сграда следва да бъде нанесена в КК, съгласно геодезическото й заснемане от правоспособно лице (л.64-69). Искането на А.Г.С. приел за основателно и съответстващо на изискванията на закона и на основание чл.51, ал.1 от ЗКИР и чл.52, ал.1 и 4 и чл.57, т.6 от Наредба № 3/28.04.2005г. издал атакуваната заповед №КД-14-02-1726 от 30.10.2013г. С нея одобрил изменение в одобрената 2008г. КККР на гр.Приморско, изрязаващо се в нанасяне като нов обект на сграда с идентификатор 58356.506.418.5 в КК съгласно скицата-проект и записването й в КР с основни данни: площ – 192кв.м, предназначение "жилищна сграда със смесено предназначение", собственост на Х.Г.Н., А.Г.С., С.Г.Н. и Г. Д. С.. В заповедта е посочено, че изменението засяга ПИ 58356.506.418, в който съсобственици са и М.А.С. и И.К.С., поради което е указано да им бъде съобщена като заинтересувани лица. В акта е посочено, че подлежи на обжалване съгласно чл.54, ал.2 от ЗКИР по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

По делото е извършена съдебно-техническа експертиза, заключението по която е прието от съда като обективно и компетентно. Констатациите и изводите на вещото лице в заключението, изготвено в две части и при изслушването му в съдебно заседание, съдът кредитира изцяло, като основани на извършен оглед на място, на замервания и справки, на специалните знания на вещото лице като инженер-геодезист и като кореспондиращи с писмените доказателства по делото. В.л.Д.С. е установила, че съществуващата на място постройка представлява масивна сграда, която е завършена в груб строеж. С проекта за изменение на КК с нанасянето на новата сграда не се засягат границите на съществуващата сграда с идентификатор 58356.506.418.4. По кадастралната карта съществува само един поземлен имот с идентификатор 58356.506.418 и той не е съставна част от две кадастрални единици. Разделянето му е било предмет на друг проект за изменение на КК, но този проект не е бил осъществен поради възражение от настоящите жалбоподатели. ПИ с идентификатор 58356.506.418 съответства на УПИ ІІ-345 и УПИ ХVІІІ-345 в кв.71 по плана на гр.Приморско, като разделението не е отразено в кадастралната карта, но това не оказва влияние върху отстоянията, начина и характера на застрояването.

При тези фактически установявания, с оглед чл.168, ал.1 от АПК, съдът извърши проверка на атакувания административен акт на основанията и оплакванията изложени от жалбоподателите, както и служебно на всички основания по чл.146 от АПК и достигна до следните правни изводи:

Заповедта е издадена от компетентен орган. За имота и сградите има одобрена и влязла в сила КК и КР на основание чл.49 от ЗКИР. Със заповед № РД-13-252 от 30.09.2013г. (л.25), изпълнителният директор на АГКК делегирал правомощията си по издаване на заповеди за одобряване на изменения на КК и КР на началниците на службите в рамките на териториите, в които попадат съответните имоти. Поради това и съгласно чл.54, ал.1 от ЗКИР, началникът на СГКК-Бургас притежава правомощия да издаде акта за изменение на КК и КР за територия в която е заснета сградата.

Съдебният контрол върху административните актове се извършва на изложените в тях фактически и правни основания. Процесната заповед съдържа както фактически и правни основания, така и мотиви за издаването й. От изложеното в заповедта и материалите в административната преписка се установяват като съображения за издаване, съществуването на сграда, която е заснета геодезически на място и представлява основен обект на кадастъра, който следва да бъде нанесен в него. Съгласно приложените документи заявителката А.Г.С. удостоверила, че е един от собствениците на сградата и същата е законно построена.

С оглед на това законосъобразно административният орган е допуснал изменението на КК и КР и нанасянето на неотразената сграда с вписване на основните й данни и тези за собствениците й. От доказателствата по делото се утановява, че със заповедта се нанася съществуващ обект – недвижим имот от вида по чл.23, т.2 от ЗКИР. Кадастърът представлява снимка на съществуващото положение. Поради това основно изискване и цел на издаваните актове по одобряване и изменение на КК и КР е, те да съдържат данните за всички основни обекти на кадастъра които посочени в чл.23 от ЗКИР. В съответствие с това е и изискването всички сгради, изградени в груб строеж да се заснемат в КК, което се извършва включително и чрез геодезическото им заснемане и нанасяне в КК по очертанията им, със съответните координати в съответствие с изискванията за точност. Поради това неоснователно и опровергано от доказателствата е твърдението на жалбоподателя, че сградата не е годен обект подлежащ на нанасяне в КК и КР.

Оплакванията на жалбоподателя са незаконосъобразност и неправилност на заповедта са неоснователни. Недопустимо и незаконосъобразно е в администра-тивното производство началникът на СГКК да съобразява и тълкува разпоредбите на ЗУТ и да прави изводи за това законен ли е строежът или не. Освен това не следва да има спор за собственост между заинтересованите лица за вещните права върху сградата, за да бъде издадена одобряваща изменението заповед. Това с още по-голямо основание следва след последното изменение на чл.53, ал.2 от ЗКИР в ДВ, бр.49 от 2014г., според което дори и при спор за материално право в КР се записват данните за всички лица и документи. Видно от изявленията на страните спор за собствеността върху сградите с идентификатор 58356.506.418.4. и 58356.506.418.5 няма. Спорът е за това представлява ли сградата с идентификатор 58356.506.418.5 обект годен да се нанесе в КК и КР, законна ли е, правилно ли е заснета в КК с оглед разположението й на място и допуснати ли са нарушения на отстоянията.

Оспорената заповед има за предмет единствено нанасяне в кадастралната карта на съществуваща сграда така, както е замерена с координатни точки на място, попадаща в ПИ с идентификатор 58356.506.418 и отразяване в кадастралния регистър на данните за нея и собственика й. Видно от съдържанието на заповедта, а и от заключението на вещото лице се установява, че записванията в КК и КР за сградата на М.А.С. и И.К.С. не се променят и те продължават да са вписани като съсобственик на ПИ 58356.506.418 и сградата с идентификатор 58356.506.418.4, без да е променена площта и правата им. Със заповедта не се извършва промяна на границата на имота, площта и отстоянията му, а се попълва кадастъра с обекта на заинтересованите лица, в съответствие със съществуващото на място застрояване. Това не решава спора за законността на новонанесената сграда, който следва да бъде разрешаван по съответния административен и съдебен ред (такова производство е било провеждано по адм.д.№ 1309/2013г. по описа на Адм.съд-Бургас), но този спор не е преюдициален по отношение на исканото изменение. Записаното в заповедта, че тя важи за ПИ 58356.506.418, по никакъв начин не изменя правата на жалбоподателите върху тяхната сграда с идентификатор 58356.506.418.4 като обект на кадастъра, определен с граници съобразно правото на собственост. Това записване е направено с оглед връзката на нанесения обект - сградата с поземлените имоти, в които се намира. Порази това заповедта и одобреното с нея изменение на КК и КР не променя по никакъв начин данните в кадастъра относно сграда с идентификатор 58356.506.418.4 и не влияе върху собствеността на жалбоподателите. След като административният орган правилно е установил, че със заявлението и в производството пред него А.Г.С. е удостоверила правото на собственост на заинтересованите лица върху сградата и е представила доказателствата за нейното законно изграждане, не са били налице основания за отказ. Законосъобразно с атакуваната заповед искането е намерено за основателно и е одобрено изменението на КК и КР. В хода на съдебната проверка се установява от доказателствата, че релевантните факти и обстоятелства за издаването на атакуваната заповед, правилно и в пълнота са установени от началника на СГКК-Бургас и издадената заповед съответства на изискванията и целта на ЗКИР – кадастърът да отразява пълно, точно и безспорно актуалните основни данни за местоположението, границите, размерите, собствеността и другите вещни права за недвижимите имоти по чл.23 от ЗКИР на територията на страната, какъвто обект е процесната сграда с идентификатор 58356.506.418.5. Не се установиха основания за отмяна на заповедта по чл.146, т.3, т.4 и т.5 от АПК, поради което жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена като неоснователна

Воден от горното и на основание чл.172 АПК, Административен съд Бургас, VІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на М.А.С., ЕГН-********** и И.К.С., ЕГН-**********, срещу Заповед №КД-14-02-1726 от 30.10.2013г. на Началника на СГКК-Бургас

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                СЪДИЯ: