ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 20.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На двадесети юни                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 103 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.С., редовно уведомен, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.К.С., редовно уведомен, се явява лично.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат П., с представено по в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на служба „Геодезия, картография и кадастър” - Бургас, редовно уведомен,  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Г.С., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г.Д.С., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Х.Г.Н., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С.Г.Н., редовно уведомен, не се явява.

Явява се вещото лице Д.С..

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.А.С. и И.К.С. против заповед Заповед № КД-14-02-726/30.10.2013 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, за изменение на одобрената със заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастралния регистър към нея на гр. Приморско по отношение на поземлен имот с идентификатор № 58356.506.418.

Предходното съдебно заседание беше отложено поради непредставяне на експертизата в срока по чл.199 ГПК, във вр. чл. 144 АПК. Същевременно по молба на жалбоподателите, съдът възложи на вещото лице да отговори и на всички техни въпроси. Вещото лице е изпълнило това и е представило допълнителното си заключение на 13.06.2014 г., т.е. в законовия срок. На същата дата се получи молба от вещото лице, че не може да се яви за днешно съдебно заседание, заради ангажираност по друго дело пред РС-Карнобат. Тази молба не беше уважена от съда и изрично се указа на вещото лице, че ако не се яви пред съда за днес, ще му бъде наложена глоба.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Д.С.С. - ** години, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм две писмени заключения, които поддържам.

 

АДВ. П.: Оспорвам и двете експертизи. Искам да изясня за мен и за Вас някои моменти.

В раздел ІІІ от съдебно-техническата експертиза сте записали, че сте се запознали с приложените към делото документи и сте извършили необходимите дейности на място и справка в Община Приморско. Отговорете на съда какво да разбираме под необходимите дейности и справка в Община Приморско?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Необходимите действия са оглед и измерване на сградата и справката касае техническата документация и одобрените проекти. Ходила съм на място в гр. Приморско. Не ми е било необходимо да ми се осигурява достъп, тъй като има отвсякъде достъп до сградата.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Извършихте ли проверка на действащия ПУП-ПРЗ и въз основа на кой ПУП-ПРЗ е издадена скицата за проектиране на процесната сграда?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Одобреният ПУП е със Заповед № 1452/06.12.2006 г. на кмета на гр. Приморско. В третия си въпрос съм отговорила, че разликата между ПУП и визата за проектиране е разстояние от 4 метра от източната част от имота, която е променена с визата за проектиране на 1,50 м. Това е разликата. Във визата е записано основанието на гл. архитект, по което той е направил тази промяна. Визата е приложена по делото.

Аз не мога да преценя дали е нарушение или не, но гл. архитект има право да го направи.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Искам да попитам Вие обърнахте ли внимание на скицата-виза за проекта с коя заповед е одобрена? Искам да обърна внимание, че вещото лице е посочила в заключението си, че визата е издадена на база ПУП, одобрен със заповед № 1453/06.12.2006 г. Това не е вярно. Изменението на ПУП е одобрено със Заповед № 3331/07.12.2006 г. на кмета на Община Приморско. Така е записано в скицата-виза при положение, че тази заповед не съществува. Тази скица-виза и проектната документация е документ с невярно съдържание.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен тази разлика е по-скоро техническа грешка. Заповедта е № 1453/06.12.2006 г. като фактология. Това, което каза адв. П. най-вероятно е вярно.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: При извършената проверка установихте ли, че за процесната сграда е издадено строително разрешение № 25/05.03.2009 г. само до кота 0.00, а за останалата част от сградата липсват каквито и да е разрешения за строеж и строителни книжа?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има разрешение за строеж за продължението на втория етап на строежа и има одобрени проекти за цялата сграда.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Одобреният със заповед № 1453/06.12.2006 г. на кмета на община Приморско ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, пл. № 345, в кв. 71, с идентификатор 58356.506.418, отразен ли е в КК и КР на гр. Приморско?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е отразен.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА и двете заключения на вещото лице, като й определя възнаграждение в размер на 200 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. П.: Представям две копия от скици и удостоверение от Служба по геодезия, картография и кадастър. Други доказателства няма да соча.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

АДВ. П.: От приложените към жалбата писмени доказателства и от тези представени в днешно съдебно заседание по безспорен начин се доказа, че извършеният строеж - процесната сграда, изготвената за него документация разрешението за строеж и проектите са извършени на база на документи с невярно съдържание, което прави всичко останало нищожно. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмена защита.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 10-дневен срок за изготвяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: