ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 103 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.С., редовно призован, се явява лично. 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.К.С., редовно призован,  се явява лично.

 

За двамата жалбоподатели се явява адвокат П., с представено пълномощно в предходното съдебно заседание.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на служба „Геодезия, картография и кадастър” - Бургас, редовно призован,  представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Г.С., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г.Д.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Х.Г.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С.Г.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Явява се вещото лице Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.А.С. и И.К.С. против Заповед № КД-14-02-726/30.10.2013г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, за изменение на одобрената със заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастралния регистър към нея на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 58356.506.418.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, депозирана по делото на 08.05.2014година, , като не е спазен срокът по чл.199 от ГПК, във връзка чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражения да се изслуша заключението, но имам възражение срещу самата експертиза. Запознахме се със заключението, искаме да се обсъди, като искаме да зададем въпроси към вещото лице.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.: Не съм се запознала със заключението на вещото лице. Искам екземпляр от него за да се запозная с него.

 

АДВОКАТ П.: Предоставям на съда по изслушване на заключението, с оглед изразеното становище на заинтересованата страна.

 

Съдът предвид обстоятелството, че експертизата на вещото лице Д.С.  не е постъпила в срок по кориците на делото намира, че същата не може да бъде изслушана в днешното съдебно заседание, като и с оглед  възражението на заинтересованата страна А.С. счита, че освен това следва да и се връчи екземпляр от заключението.   

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЧВА екземпляр от заключението на вещото лице Д.С. на заинтересованата страна А.С..

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2014 година от 10.50часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени, както и вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.51 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: