ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  103  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:29 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.С., редовно призован, се явява лично. 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.К.С., редовно призован,  се явява лично.

 

За двамата жалбоподатели се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ П. – Моля моите доверители да бъдат призовавани чрез мен, на съдебния адрес - гр. Бургас, ул. „Левски” № 27 партер и GSM 0888 80 72 48, а не чрез посочения в жалбата съдебен адрес на адвокат Г..

 

За ОТВЕТНИКА Началник Служба „Геодезия, картография и кадастър” гр. Бургас, редовно призован,  представител не се явява.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА А.Г.С., редовно призован, се явява лично.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г.Д.С., редовно призован, се явява лично.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Х.Г.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С.Г.Н., редовно призован, не се явява и не се представя.

 

АДВОКАТ П. – По хода на  делото предоставям на съда, тъй като не се явява представител на ответника.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С. – Имаме  учредяване правно на строеж между дамата братята Х.Н. и С.Н. и между нас и в него има клауза, в която те са освободени от явяването по дела, свързани със строежа. Нямаме възражение да се гледа делото в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.А.С. и И.К.С. против Заповед № КД-14-02-726/30.10.2013г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, за изменение на одобрената със заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастралния регистър към нея на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 58356.506.418.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 1064/11.02.2014 г. от жалбоподателите, с която поддържат искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице, на която след запознаване с писмените доказателства, приложени поделото и оглед на място, да даде заключение по посочените в жалбата задачи.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата и исканията в молбата. Тя е писана от мен и е подписана от моите доверители. Поддържаме искането за назначаването на съдебно-техническа експертиза и най-вече с цел за изясняване на обективната истина по спора.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С. – Оспорвам жалбата. Не съм съгласна с изложеното в нея.

По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза - предоставям на съда.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С. – Не съм съгласен с жалбата, оспорвам я. Тя реално е отхвърлена от съдилищата. Ние се съдим четири години с този човек.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представите с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че по делото следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която обаче да отговори на следните въпроси:

1.     С процесната заповед изменят ли се границите на съществуващата сграда с идентификатор 58356.506.418.4?

2.     Съществува ли на място сграда с идентификатор 58356.506.418.5, чийто нанасяне в кадастралната карта е одобрено с процесната заповед?

По отношение на поставените въпроси в жалбата съдът счита, че същите не следва да бъдат допускани, като са неотносими към предмета на делото, тъй като касаят законността на извършеното строителство.

С оглед на горното,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

1.                 С процесната заповед изменят ли се границите на съществуващата сграда с идентификатор 58356.506.418.4?

2.                 Съществува ли на място сграда с идентификатор 58356.506.418.5, чийто нанасяне в кадастралната карта е одобрено с процесната заповед?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 (двеста) лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Д. С.С., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания, като им УКАЗВА, че в случай, че такива бъдат направени след определения срок и това доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл. 92а от ГПК, в размерите на чл. 91 от ГПК.

 

         АДВОКАТ П. – Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

 

СЪДЪТ, поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2014 година от 11:30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:43 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: