ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 103 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.М., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

Явява се свидетелят Р.И.Ж..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на А.И.М. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 12767/07.12.2010 година на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпило е становище от жалбоподателя, в което се посочва, че не желае да бъде допускан до разпит актосъставителя, но ако бъде разпитан са посочени въпроси, на които да отговори.

 

Съдът с определение в закрито заседание е допуснал до разпит актосъставителя, поради което счита, че същият следва да бъде разпитан и ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Р.И.Ж. –български гражданин, неосъждан, мл.автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР – Бургас, без дела и родство с жалбоподателя. Предупредено за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Бях повикан, не мога да си спомня точно датата, на надлез „Иван Вазов”, до бившата сграда на „Океански риболов” от колегите от Първо РУП, които са свидетели в съставения в последствие акт. Същите бяха спрели водача, който бе във видимо нетрезво състояние. Опитахме се да направим 2-3 проби с дрегера, но така и не се получиха. Водачът не вкарваше достатъчно въздух в апарата. Съставих акта на водача, дадох му талон за медицинско изследване да се яви в срок от 20 минути в МБАЛ, ако желае да даде кръв за химичен анализ. Разстоянието между надлеза, където беше спрян водача, и МБАЛ – Бургас е около 3 км. След като съставих акта, бе предявен на водача, след което отидох в МБАЛ да го изчакам, за да може да бъде взета кръв за анализ пред нас. Същият не дойде в указания срок, след което дежурният лекар в МБАЛ писа, че водачът не се е явил в указания срок в талона за медицински преглед, като на оригинала на талона освен подписа имаше и печат на медицинското заведение.

На място беше прочетен акта на жалбоподателя. При отказа присъстваха двамата колеги и колегата, с който съм в екип – Андрей Вълчев, и подписът за отказа на водача  е на Вълчев.

Жалбоподателят не присъстваше когато в акта е записано, че не се е явил да даде кръвна проба, като това го написах още в МБАЛ, след като не се яви.

 

Съдът поради липса на други въпроси към свидетеля, го освобождава.

 

Съдът по направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка, счита същото за неоснователно, по следните съображения:

С процесната заповед на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка, като съгласно 172, ал.5 от ЗДвП, подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. Основанията за спиране не са предвидени в ЗДвП, поради което, за да бъде спряно допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, следва да са налице основанията по чл. 166, ал. 2 от АПК, във връзка с чл.172, ал.4 от ЗДвП, а именно ако изпълнението би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В случая от жалбоподателя се твърди настъпването на такива вреди, които обаче въпреки изрично дадените му указания не са конкретизирани по вид и размер.

Представена е длъжностна характеристика, видно от която за заемане на длъжността не е предвидено, като изискване притежаването на валидно свидетелство за правоуправление, като такова не е необходимо и за изпълнение на предвидените служебните задължения.

Представена е заповед № АД-273/25.09.2003г. с която е наредено, във връзка с производствена и аварийна необходимост, свързана с осигуряване на превоз на група, служебен автомобил с рег.№ РВ5322АМ, да бъде управлява от жалбоподателя. Така представената заповед, също не установява основанията по чл.166, ал.2 от АПК, за спиране на предварителното изпълнение, тъй като с нея се установява, че жалбоподателя, като част от група, следва да управлява този автомобил, но не се установява, че няма кой друг да управлява този автомобил, в случай на необходимост. Също така, не се установяват пречки, друго лице да управлява автомобила и жалбоподателя, да пътува с него и да изпълнява служебните си задължения.

От представените две удостоверения за раждане, експертно решение на ТЕЛК и социална оценка, също не би могъл да се направи обоснования извод, че от предварителното изпълнение на наложената мярка, за жалбоподателя биха настъпили значителни и/или трудно поправими вреди. С тях се установява единствено семейното му положение.

С оглед на изложеното съдът счита, че не са налице основанията по чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на наложената със Заповед № 12767/07.12.2010 година на Началника на група в Сектор ПП  към ОД на МВР – Бургас принудителна административна мярка.

Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

 

                                                                        СЪДИЯ:

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: