Р Е Ш Е Н И Е      

 

№ /31.03.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател:  Г.Р.

      Членове:  Л.А.

  В.Е.

 

при секретар Г.Ф., изслуша докладваното от съдия В.Е. КАХД № 103/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1351/22.12.2008 година по НАХД № 3012/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е изменил наказателно постановление № 03- 662/10.06.2008 година (НП) на заместник-кмета на община Бургас, с което на Р.Н.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас, на основание чл.17 и чл.16 ал.1 от същата наредба е наложено административно наказание  “глоба” размер на 100 лева, като е намалил този размер на 50 лева.

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи, че РС неправилно е тълкувал материалното право.

Моли се решението на РС да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна.

Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

РС е постановил своя акт като е съпоставил установената от административния орган фактическа обстановка с материалноправната й квалификация. При тази съпоставка съдът е направил обстоен анализ на доказателствата по делото, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съображенията на РС са логични и обосновани. От материалите по делото е направен единствения възможен извод – че нарушението е извършено.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано, включително и относно съображенията за намаляване на размера на санкцията.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1351/22.12.2008 година по НАХД № 3012/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: