ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1039 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Монолитстрой 3“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Монолитстрой 3“ЕООД против ревизионен акт № Р-0200021700334-001/23.11.2017г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 44/20.02.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП“

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка в едно с приложените към нея доказателства за електронните подписи на изготвените ревизионен акт, ревизионен доклад, РЗВ и други. Нямаме доказателствени искания на този етап.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да ангажира доказателства и направи доказателствени искания, с оглед указанията дадени в днешното съдебно заседание за разпределената доказателствената тежест, поради което, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването му, следва да изчерпи доказателствените си искания и да представи писмените доказателства, с които разполага.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена глоба на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК. В случай, че не се направят доказателствени искания и не се ангажират доказателства, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено с оглед наличните такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед дадените указания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018г. от 10.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми жалбоподателя за указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: