ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1039 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Н.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат В.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът Ж. Т.Т. – полицейски инспектор към ОД МВР Бургас – група ОДЧ, редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА,

 

Производството е образувано по жалба против заповед за прилагане на ПАМ № 17-0769-000758/02.04.2017г. издадена от Ж. Т. на длъжност полицейски инспектор към ОД МВР, група „Оперативно дежурна част“ (ОДЧ) Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 19.07.2016г. по делото от ответника са постъпили писмени доказателства съобразно указанията на съда.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата.

По доказателствата - имам доказателствени искания, като моля да бъде извършена справка в Районна прокуратура Бургас, с оглед установяване на обстоятелството дали доверителя ми В.Н.Н., с ЕГН **********, е бил привличан като обвиняемо лице или е бил разпитван като свидетел по досъдебно производство във връзка с управление на МПС след лишаване от правоуправление по съдебен или административен ред и как е приключило това досъдебно производство.

Във връзка с издаването на акт за административно нарушение и тази атакувана заповед, преди настоящо производство, беше образувано досъдебно производство, което е прекратено с мотиви, че същия не е лишен от правоуправление. Доказателствата не са налични при мен в момента, защото доверителят ми отсъства, само по телефона съм уведомена от него за това досъдебно производство. С оглед на всичко това правя това доказателствено искане.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Моля да се потвърди заповедта. Същата е издадена въз основа на това, че ищецът е бил лишен от правоуправление и към момента на проверката за управление след употреба на алкохол по наказателно постановление от 03.11.2016г. и е хванат отново да управлява МПС без документи, а законодателят ясно е казал, че след като не притежава свидетелство за правоуправление, се налага ПАМ.

Притежаването значи имането във владение. Към момента на издаването на заповедта той не е представил свидетелството, то не е в негово владение, а съответно в пътна полиция.

Няма да соча доказателства.

Мисля, че няма нищо общо доказателственото им искане с оспорената заповед.

 

Съдът към ответникът Т.: Жалбоподателят твърди, че към 02.04.2017г. срокът е изтекъл.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Справката е пред вас - влязло в сила на 03.01.2017г., според мен е в 6-месечния срок. Мисля, че наказателното производство няма нищо общо с административното.

АДВОКАТ В.: Моля да ми предоставите възможност да ангажирам допълнителни доказателства.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата удостоверение за граждански брак, свидетелство за регистрация на МПС, удостоверение за раждане - два броя, както и представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.10 от делото и представените с писмо от 19.07.2017г. писмени доказателства, описани в това писмо.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 10-дневен срок от днес, да представи по делото, доказателства, от които се установяват твърдяните в днешното съдебно заседание факти във връзка с образувано и прекратено наказателно производство, по повод на деянието, описано в процесната заповед.

В случай, че в този срок пълномощникът на жалбоподателя не може да се снабди и представи тези доказателства, следва да посочи на съда номера на досъдебното производство, което твърди, че е прекратено.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: