ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1039 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Н.Н., редовно призован, не се явява лично и не се представлява.

Ответникът Жельо Т.Т. – полицейски инспектор към ОД МВР Бургас – група ОДЧ, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Да се даде ход.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът в предходното съдебно заседание даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 10-дневен срок от заседанието, да представи доказателства, от които се установяват твърдените в заседанието факти, във връзка с образувано и прекратено наказателно производство по повод на деянието, описано в процесната заповед, като указа на същия процесуален представител, че ако по обективни причини се окаже в невъзможност да се снабди с доказателства и да ги представи, да посочи на съда номера на досъдебното производство, за което твърди, че е прекратено.

До настоящия момент адвокат В.В. не е представила никакви доказателства по делото, нито е посочила, че е в невъзможност да ги представи, както и не е посочила на съда номера на досъдебно производство. Такива действия не са извършвани и от жалбоподателя.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Няма да представям други доказателства. Мисля, че всичко е представено с преписката.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счита, че не следва да дава друга възможност на жалбоподателя и неговия процесуалния представител, тъй като от предходното заседание до настоящия момент страната и пълномощникът по никакъв начин не са посочили на съда, че непредставянето на доказателства се дължи на обективна пречка.

 

Съдът, като взе предвид становището на присъстващата страна и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Моля жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Считам, че обжалваната заповед е законосъобразно издадена и не страда от пороци.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: