ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1039 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Н.Н., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат В.В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът - младши автоконтрольор при сектор ПП ОД МВР Бургас К.С.Х., редовно призован, се явява.

 

СЪДЪТ към адвокат В. – В жалбата не е индивидуализирана заповедта, която се обжалва.

 

АДВОКАТ В. – Към този момент не бях запозната със заповедта, само имах данни от моя доверител за нейното съдържание. За това съм оформила жалбата по този начин.

 

Съдът изпрати копие от жалбата на директора на ОД на МВР за да бъде конкретно индивидуализирана тя, както и да бъде представена административната преписка.

На 11.05.2017г. преписката е представена и сред всички документи се намира заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 17-0769-000758/02.04.2017г. на полицейски инспектор на ОД на МВР Бургас Ж.Т., с която на жалбоподателя, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е прекратена регистрация на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 210 дни и са отнети свидетелство за регистрация на МПС и два броя регистрационни табели.

 

АДВОКАТ В. – След като се запознах с представената заповед, заявявам, че това е административния акт, който обжалват.

 

След установяване на тези данни съдът констатира, че неправилно е конституиран ответникът по делото. Вместо призования мл.автоконтрольор Красимир Христов, като ответник следва да бъде призован авторът на обжалвания административен акт полицейски инспектор към ОД МВР Бургас – група ОДЧ Жельо Т..

 

АДВОКАТ В. – С оглед неправилното конституиране на лицето, което е издало заповедта, която се обжалва, считам, че не следва да се дава ход на делото, с оглед ограничаване правото на защита на органа, издал оспорения административен акт, като считам, че съответно следва да бъде конституиран като ответник лицето издало оспорената заповед по нашата жалба.

С оглед на всичко това, ви моля да не давате ход на делото и отложите същото, като призовете издателя на атакуваната заповед.

 

Поради нередовното призоваване на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване мл.автоконтрольор при сектор ПП ОД МВР Бургас К.С.Х..

КОНСТИТУИРА като ответник по делото полицейски инспектор към ОД МВР Бургас – група ОДЧ Ж.Т.Т., който да се призове незабавно.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в едномесечен срок от днес, в писмен вид, да изчерпи доказателствените си искания във връзка със становището си по спора.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в същия срок, да посочи на съда:

1.Кога са влезли в сила предходно издадените две заповеди за ПАМ, първата с № 16-0769-001548/19.09.2016г. и втората с №16-0769-001179/08.08.2016г.

2.След като свидетелството за управление на МПС е било предадено на 16.10.2015г., съгласно представен по делото приемо-предавателен протокол, връщано ли е то на своя притежател и къде се намира към настоящия момент.

3.Дали е заплатена глобата, което действие служи като краен срок за наложената със заповед за ПАМ № 16-0769-001179/08.08.2016г. принудителна административна мярка временно отнемане на СУ МПС.

4.С оглед съдържанието на представена по делото докладна записка от 02.04.2017г. съставена от ст.полицай Проданов, ответникът изрично да посочи притежава ли жалбоподателя свидетелство за управление на МПС, като го разграничи от хипотезата, при която лицето временно е лишен от права и свидетелството е иззето.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове ответника.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: