ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1038 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.В.С., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адв. Т.Д., който представя пълномощно.

Ответникът П.И.К.- началник сектор РУ Несебър към ОДМВР - Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК, във вр. с чл. 144 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против ЗППАМ №18-0304-000086/21.02.2018 г. на началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл.171, т.1 Б.Б от ЗДвП – „Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца“, считано от 21.02.2018 г.

 

АДВ. Д.: Поддържаме жалбата. Искам да направя уточнение. Първо: тезата на жалбата, че не само не е управлявал след употреба на наркотични вещества и техни аналози, но и не е управлявал и след като е употребил и алкохол. Защото текстуалната част е за алкохол, а квалификацията е за употреба на наркотици, за да сме прецизни.

Не поддържам основанието за незаконосъобразност поради липса на некомпетентност на органа.

Моля да приемете приложените с жалбата доказателства.

Освен това представям постановление на Районна прокуратура Несебър, с която се прекратява досъдебното производство поради липса на престъпление.

На трето място: отказвам се от поисканите за разпит свидетели -актосъставителят и свидетелят на съставянето на АУАН, тъй като с тях щяхме да доказваме факти по същество, които вече са решени от прокуратурата, а именно, че пробата за алкохол е взета 1 час след станалото леко произшествие, което обжалваме, и на място, различно от мястото на нарушението – тъй като прокурорът по същество е решил казуса. 

Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от жалбоподателя постановление за прекратяване на досъдебно-наказателно производство от 13.06.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура Несебър, с което е прекратено досъдебно производство № 304-ЗМ-84/2018 г. по описа на РУ Несебър.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис в придружително писмо  - 2 лист от делото.

 

Като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Д.: Днес представих доказателства за новонастъпило обстоятелство - прекратяване на досъдебното производство, по повод което е наложена обжалваната пред Вас наложена принудителна административна мярка. Първото ни искане е на основание чл.166, ал.2, във връзка с чл. 60 от АПК - да постановите решение, с което да спрете предварителното изпълнение по наложената принудителна административна мярка.

На второ място - съобразно жалбата, моля да отмените заповед за прилагане на административна мярка № 86/21.02.2018 г., както и да присъдите направените от жалбоподателя по настоящото производство разходи. Моля да се произнесете в тази насока.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: