ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,11.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1038 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника - Директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от А.С.С. против ревизионен акт №021302331/21.01.2014 г., издаден от М. Х. М.- началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №121/22.04.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

Адвокат Н.- Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, описани в нарочна молба, която представям с копие за страните. Имам и искане за събиране на гласни доказателства, а именно да бъде разпитан като свидетел М. Т. И.. В доклада е прието, че лицето има достатъчно доходи и следва тези въпроси да бъдат изяснени.

Юрисконсулт М.- Оспорвам жалбата. Нямам възражения относно искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Относно разпита на свидетел считам, че по преписката е налично доказателство, че е получавал заплатите си по банков път, а не са вземани на ръка, както е обяснило и лицето М.Т.И..

 

СЪДЪТ намира направените доказателствени искания за основателни. Посочените от пълномощника на жалбоподателя гласни доказателства ще спомогнат за изясняване на делото, поради което следва да бъдат допуснати. Следва да бъде допусната също поисканата съдебно-счетоводна експертиза с посочените задачи, както и да се приемат приложените по делото писмени доказателства, като относими, допустими и необходими за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето М.Т.И. при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Н. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2014г. от 10.40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: